Navigera till sidans huvudinnehåll

STRAMA:s organisation

Strama Jönköping

Strama är en del av patientsäkerhetsarbetet inom Region Jönköpings län. Patientsäkerhet är något som har blivit ett allt mer prioriterat område inom hälso- och sjukvården. Region Jönköpings län har en ledande roll i utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i Sverige.

För Strama Jönköping innebär arbetet att sammanställa och aktivt förmedla kunskap och stödja insatser på lokal och regional nivå, i frågor som rör antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien. Syftet är att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor.

Stramas ledningsgrupp

 • Cecilia Magnusson, infektionsläkare & ordförande Strama Jönköping
 • Carl Fridolfsson, Strama-koordinator
 • Malin Bengnér, smittskyddsläkare
 • David Edenvik, bitr smittsklyddsläkare, hygenläkare
 • Maria Palmérus, verksamhetschef infektionskliniken
 • Calle Nyholm, barnläkare
 • Herjan Bavelaar, överlläkare klinisk mikrobiologi
 • Katarina Hedin, specialist i allmänmedicin, forskningsledare
 • Anders Josefsson Aljered, specialist i allmänmedicin
 • Caroline Kungsman, klinisk apotekare
 • Amelie Magnander, hygienläkare
 • David Tell, specialist i allmänmedicin

Historik

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk. På initiativ av RAF, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samlades experter för att diskutera hur det ökande hotet av resistenta bakterier skulle hanteras. Enighet rådde om att alla berörda myndigheter och organisationer måste ta ett gemensamt ansvar för att en enhetlig strategi skulle utvecklas och efterlevas.

Strama fick snabbt en bred förankring - på lokal nivå i form av samarbete mellan olika specialiteter och nationellt i form av en samlande organisation för experter och huvudmän. Redan inom ett år hade 21 lokala Strama-grupper bildats.

Från 2000 till 2006 finansierades Strama via Dagmarmedel. 2006 erhöll Strama en instruktion från Regeringen och permanent finansiering. Stramas syfte och uppgifter fanns då formulerade i Smittskyddsinstitutets instruktion, SFS 2007:1215.

Där angavs att "Strama är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa." Denna uppgift stämmer väl överens med den inriktning som Strama haft sedan det bildades.

Under åren 2010-14 existerade Stramarådet som ett rådgivande organ med uppgift att bistå Folkhälsomyndigheten (och tidigare Smittskyddsinstitutet) i
1) frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens
2) arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

Stramanätverket bildades den 25 maj 2011 och är en frivillig sammanslutning av landets Stramagrupper.

(Text hämtad från nationella Stramas webbplats)