Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av särskilda grupper - Covid-19

Här finns mer information om vaccination mot covid-19 gällande några särskilda grupper. 

Barn

Från och med 1 november 2022 finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19 till barn <18 år. Bakgrunden till detta beslut är den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn - uppdatering 2022-11-01

Ordination och utförande

Vaccination av barn under 18 år kräver alltid läkarordination.

För enskilda barn med olika sjukdomstillstånd görs en individuell bedömning och ordination av ansvarig läkare. Vaccination utförs på någon av regionens Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Friska barn rekommenderas inte vaccination, men kan ordineras vaccin om det finns önskemål om det och nyttan bedöms överväga riskerna. Denna grupp ingår inte i överenskommelsen om kostnadsfri vaccination och därför tas besöksavgift ut, på samma sätt som t ex vid resevaccination.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att endast Comirnaty (Pfizer/BioNTech) används för vaccination av barn.

För barn 12-17 år används samma vaccin (30 mikrogram/dos) som till vuxna. För barn 5-11 år används vaccin i lägre dos (10 mikrogram/dos) och för barn 6 månader till 4 år används än lägre dos (3 mikrogram /dos). 

Samtycke eller mognadsbedömning

För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den omyndige bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination.

I första hand ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Detta kan göras på två olika sätt:

 • Vårdnadshavare medföljer vid vaccinationstillfället. Det räcker då med en vårdnadshavare och inget skriftligt intyg behövs.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare ska underskrift finnas från båda vårdnadshavarna på samtycksblanketten

Vårdnadshavares samtycke till vaccination mot covid-19, under 18 år (RjL5219), blankett (docx, 24,0 KB)

Om samtycke från vårdnadshavare saknas, kan vaccination under vissa omständigheter ändå genomföras. I sådana fall krävs att vårdgivaren bedömer att den omyndiga personen uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om vaccination mot covid-19. En sådan mognadsbedömning ska värdera den enskildes egen förmåga att i en specifik situation förstå och kunna ta till sig faktisk information, förstå konsekvenser av vaccineringen eller söka hjälp vid behov.

Gravida

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Gravida rekommenderas därför vaccination om graviditetens senare halva sammanfaller med tiden då spridningen av SARS-CoV-2 ökar i Sverige, det vill säga november-mars:

 • En gravid kvinna som är vaccinerad innan graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos
 • En gravid kvinna som aldrig tidigare vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Gravida med medicinska riskfaktorer

Om det utifrån en individuell bedömning bedöms angeläget med ett tidigt skydd mot covid-19 kan vaccinationen ges även före vecka 12.

Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Ålder över 35 år
 • BMI >30 (vid inskrivning)

Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Praktiskt utförande

Kvinnohälsovården har ansvar för att informera gravida kvinnor om vaccination mot covid-19.

Vaccinationen utförs på vårdcentralerna på samma sätt som för övriga grupper.

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty eller Spikevax). Spikevax rekommenderas dock inte till personer yngre än 31 år. 

Säkerhet

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist

Det är särskilt viktigt att personer med måttlig eller allvarlig immunbrist vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

 • En tredje primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.
 • Ytterligare påfyllnadsdoser. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista över patientgrupper som kan vara aktuella för en tredje primärdos vaccin. Samma grupper rekommenderas också en dos vaccin mot covid-19 inför hösten/vintern 2023/24.

 • Patienter som har genomgått en organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen
 • Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation med stamceller från en donator under de senaste tre åren
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling)
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som måttligt till kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5
 • Patienter med avancerad hiv
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret

Utöver detta kan varje specialistläkare med stöd från sin specialistläkarförening rekommendera ytterligare vaccindoser, kontrollera serologier eller rent av ordinera en ny primärvaccination med ett annat vaccin utifrån en individuell bedömning. Stöd i planeringen av individuella vaccinationscheman finns här:

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist - en vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (Folkhälsomyndigheten)

Personer med ökad blödningsrisk

mRNA-vaccin måste alltid ges intramuskulärt. För de flesta patienter med ökad blödningsrisk är det tillräckligt med fem minuters kompression över instickstället efter vaccination, men för vissa rekommenderas viss anpassning av blodförtunnande läkemedelsbehandling.

Läs mer i Faktadokumentet: Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Personer med tidigare allergisk reaktion

En allvarlig allergisk reaktion kan inträffa även hos personer som aldrig tidigare reagerat allergiskt och beredskap för akut anafylaxi måste alltid finnas i samband med vaccination.

För personer som tidigare haft allergiska reaktioner kan särskilda överväganden behöva göras, se Faktablad: Covid-19 vaccin vid tidigare allergi.