Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygienisk egenkontroll (VEK) - verktyg för strukturerat ledningsarbete

Att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vård och omsorg är en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet. Vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS har ansvar för att uppfylla kraven om god kvalitet.

Vårdhygienisk egenkontroll är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning, i  enligthet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet.  

Verktyget är ett hjälpmedel för strukturerad genomgång av verksamheten och omfattar:

  • checklista med vägledande text
  • handlingsplan som upprättas utifrån de nej-svar, som framkommer vid genomgång av checklistan.

Verktyget finns anpassat att användas i verksamheter som bedriver:

  • Hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende
  • Hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats för vuxna och särskila boendeformer enligt SoL och LSS

och bör genomföras regelbundet, förslagsvis årligen.

Den Vårdhygieniska egenkontrollen är nationellt framtagen och alla dokument finns för nedladdning via Svensk förening för Vårdhygien. (se Länkar)