Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 Journalen

1177 Journalen ger invånaren möjlighet att förbereda sig, fördjupa sig och därmed bli mer motiverad att vara delaktig i sin vård. Möjlighet att i efterhand förstå vad som hänt under ett vårdtillfälle eller besök. Invånaren får också snabb tillgång till att kunna läsa och följa sina provsvar.

I 1177 Journalen kan invånaren läsa all tillgänglig journalinformation oavsett var i Sverige hen fått vård. Informationen som visas hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in på 1177.se. Ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Alla invånare som har fyllt 16 år kan ta del av sin journal via 1177.se. Invånaren kan exempelvis läsa anteckningar, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, läkemedel och provresultat. Vårdnadshavare har tillgång till sina barns journal fram tills det att barnet fyller 13 år. 

Hur mycket information som visas från varje region och kommun varierar, och därför ser det lite olika ut i landets regioner. 

Nationellt ramverk 

Alla regioner har i det nationella ramverket kommit överens om en målbild och ett antal gemensamma principer för hur invånare ska kunna ta del av sin egen journalinformation i 1177 Journalen. 

 • All digital journalinformation i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom direktåtkomst.
 • Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen.
 • Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se. Varje gång invånaren loggar in finns möjlighet att dölja uppgifter nyare än 14 dagar.
 • Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns journalinformation tills barnet fyller 13 år.
 • I enskilda fall finns möjlighet att förlänga eller blockera vårdnadshavarens tillgång till barnets information, samt tidigarelägga barnets egen tillgång till sin information. Du hittar rutiner för detta under Regelverk och rutiner för vårdpersonal
 • I det nationella ramverket finns också följande skrivning: “I undantagsfall kan information döljas från den enskildes direktåtkomst.”. Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och sekretesslagen, kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Det gäller:
  • Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning (läs om undantagna sökord).
  • Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i våldsutsatthet (läs om undantagna sökord).
  • Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till patienten (läs om försegling på begäran av vårdpersonal här).
  • Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller åklagare.

Historik och tidslinje

 • 2008 Patientdatalagen möjliggör för vårdgivare att ge patienten direktåtkomst.
 • 2012 Uppsala först ut
 • 2013 Förarbete i Region Jönköpings län
 • 2014 Politiskt beslut och nationellt ramverk faställs av Ineras styrelse.
 • 2015 Region Jönköpings län ansluter som tredje region i Sverige. Först ut är journalanteckningar från Cosmic och vaccinationer från Svevac.
 • 2016 och framåt ansluts fler journalsystem, fler verksamheter och fler informationsmängder successivt. Se avsnittet Information som visas i 1177 Journalen.
 • 2016-2017 Nytt nationellt ramverk fastställs. Bland annat sänks åldern för invånares tillgång från 18 till 16 år.
 • 2018 Osignerade anteckningar visas. Användaren kan varke gång de loggar in välja att dölja nya anteckningar. I inloggat läge visas också tydliga markeringar för de anteckningar som är osignerade.
 • 2018 Alla regioner är anslutna till 1177 Journalen.
 • 2020 Elevhälsans journalsystem ansluts till 1177 Journalen. Därmed finns möjlighet att visa tillväxtkurva för barn från 0 - 18 år.
 • 2021 Införande av journalanteckningar från 1177 på telefon.
 • 2021 Införande av förlossningsjournalen. Sedan tidigare visas anteckningar från graviditetskontroller.

Användarstatistik Jönköpings län

Över 275 000 invånare i Jönköpings län har loggat in i 1177 Journalen minst en gång sedan starten 2015 (källa: Ineras statistiktjänst 2023-12-31).

Nedan tabell visar hur antal användare har ökat sedan starten. Mätningen görs vid varje årsskifte och summerar det totala antalet invånare i Jönköpings län som loggat in minst en gång. 

År Antal användare (totalt) Ökning från föregående år
2015-12-31 26 926  
2016-12-31 48 763 + 21 837
2017-12-31 74 196 + 25 433
2018-12-31 101 599 + 27 403
2019-12-31 133 372 + 31 773
2020-12-31 191 081 + 57 709
2021-12-31 239 887 + 48 806
2022-12-31 260 843 + 20 956
2023-12-31 276 912 + 16 069