Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsplats och förskrivarkoder samt receptblanketter

Arbetsplatskoder

Alla recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar måste vara försedda med arbetsplatskod för att läkemedel ska subventioneras.

Arbetsplatskoder i Region Jönköpings län börjar på 0600000 följt av en sexsiffrig kod. De sju siffrorna som är innan 06 är den personliga förskrivarkoden.

Folkhälsa och sjukvård ansvarar för utlämnandet och underhåll av arbetsplatskoder till för­skrivare som inte är anställda av Region Jönköpings län enligt följande riktlinjer.

Förskrivaren förutsätts:

 • Använda såväl arbetsplatskod som personlig förskrivarkod
 • Ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer
 • Förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Att vid ansökan om arbetsplatskod för egen verksamhet uppvisa intyg på godkänd bisyssla från verksamhetschef (gäller förskrivare anställda inom Region Jönköpings län inklusive Vårdval)
 • Att vid förfrågan redovisa förskrivarprofil som kan beställas från e-hälsomyndigheten, ”Min förskrivning”

Förutsättningar för rätt till arbetsplatskod:

 • Pensionerade läkare eller fritidspraktiker utan fysisk arbetsplats ska vara folkbokförda inom Region Jönköpings län
 • Beviljas endast till verksamheter som ligger inom Jönköpings län

För att ansöka om arbetsplatskod, fyll i formuläret Arbetsplatskoder, beställning.

Arbetsplatskoder, beställning, (RjL 1304)

Scanna in ifyllt och undertecknat dokument och maila det till folkhalsa.sjukvard@rjl.se.
alternativt posta till: Region Jönköpings län, Box 1024 551 11 Jönköping. Märk med "arbetsplatskod".

Förskrivarkoder

Alla legitimerade förskrivare har en personlig förskrivarkod som består av sju siffror. Nylegitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

Gruppförskrivarkoder - läkare

Den som har ett särskilt förordnande att utöva yrket tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren. Ett särskilt förordnande får ges till den som genomgått en sådan utbildning som anges i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2022:20. Ett särskilt förordnande gäller för en viss tjänst och är tidsbegränsat. Regionen beslutar om särskilt förordnande för läkare inom regionens verksamhet. Privata vårdgivare ansöker alltid hos Socialstyrelsen om särskilt förordnande, även om vårdgivaren har ett avtal med Region Jönköpings län. Tilldelad gruppförskrivarkod ska tas bort när det särskilda förordnandet upphör eller läkaren erhåller sin personliga förskrivarkod.

Fritidsförskrivning och förskrivning i kommunal hemsjukvård

Vid förskrivning av läkemedel på fritiden och inom kommunal hemsjukvård ska förskrivarens ordinarie arbetsplatskod användas. För fritidsförskrivning ska denna riktlinje användas:
Fritidsförskrivning av läkemedel inom Region Jönköpings län

Receptblanketter

Sedan 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vid utfärdandet av recept till människa. Pappersrecept kommer användas enbart i undantagsfall, t. ex. vid driftstopp i ordinationssystemet.

Varje enhet ansvarar för att beställa egna receptblanketter. Då pappersrecept används som reservrutin för läkemedelsförskrivning vid tekniska störningar behöver alla enheter som förskriver läkemedel ha receptblanketter tillgängligt. Blanketterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Läs mer om hur nya receptblanketter beställs på Region Jönköpings läns intranät.

Här kan du läsa mer om beställningsförfarande

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning kan göras när

 • Teknisk störning vid förskrivningstillfället omöjliggör elektronisk förskrivning
 • Recept ska kunna hämtas ut på apotek i annat EES-land
 • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov. Observera att information om receptet ändå kommer att finnas i elektronisk form då information om uthämtade läkemedel finns i Nationella läkemedelslistan.
 • Något annat särskilt skäl. Observera att avsaknad av elektroniskt förskrivningssystem inte är giltigt skäl.

För mer information se Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF 2021:75).

Kontaktuppgifter

Arbetplatskoder till verksamheter inom Region Jönköpings län inklusive Vårdval regionledningskontoret.ekonomi@rjl.se

Arbetplatskoder till förskrivare/verksamheter utanför Region Jönköpings län folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Uppgifter om förskrivarkoder, Socialstyrelsen
hosp@socialstyrelsen.se
075-247 30 00 (måndag-fredag 12.30-14.00)

Formulär för ansökan om arbetsplatskod

För att ansöka om arbetsplatskod, fyll i formuläret Arbetsplatskoder, beställning. Vid svårigheter att öppna formuläret, testa annan webläsare t.ex. Chrome.
Scanna sen in ifyllt och signerat dokument och maila det till folkhalsa.sjukvard@rjl.se
eller posta till:

Region Jönköpings län,
Box 1024
551 11 Jönköping.

Märk med "arbetsplatskod".

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Adamsson

Gäller från

2024-02-19

Version

9.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

103164

Källa

Evolution