Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsplats och förskrivarkoder samt receptblanketter

Arbetsplatskoder

Alla recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar måste vara försedda med arbetsplatskod för att läkemedel ska subventioneras.

Arbetsplatskoder i Region Jönköpings län börjar på 0600000 följt av en sexsiffrig kod. De sju siffrorna som är innan 06 är den personliga förskrivarkoden.

Folkhälsa och sjukvård ansvarar för utlämnandet och underhåll av arbetsplatskoder till för­skrivare som inte är anställda av Region Jönköpings län enligt följande riktlinjer.

Förskrivaren förutsätts:

  • Använda såväl arbetsplatskod som förskrivarkod
  • Ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer
  • Förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Att vid förfrågan redovisa förskrivarprofil som kan beställas från e-hälsomyndigheten, ”Min förskrivning”

Förutsättningar för rätt till arbetsplatskod:

  • Pensionerade läkare eller fritidspraktiker utan fysisk arbetsplats ska vara folkbokförda inom Region Jönköpings län
  • Beviljas endast till verksamheter som ligger inom Jönköpings län

Förskrivarkoder

Alla legitimerade förskrivare har en personlig förskrivarkod som består av sju siffror. Nylegitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

Gruppförskrivarkoder - läkare

Den som har ett särskilt förordnande att utöva yrket tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren. Ett särskilt förordnande får ges till den som genomgått en sådan utbildning som anges i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2022:20. Ett särskilt förordnande gäller för en viss tjänst och är tidsbegränsat. Regionen beslutar om särskilt förordnande för läkare inom regionens verksamhet. Privata vårdgivare ansöker alltid hos Socialstyrelsen om särskilt förordnande, även om vårdgivaren har ett avtal med Region Jönköpings län. Tilldelad gruppförskrivarkod ska tas bort när det särskilda förordnandet upphör eller läkaren erhåller sin personliga förskrivarkod.

Fritidsförskrivning och förskrivning i kommunal hemsjukvård

Vid förskrivning av läkemedel på fritiden och inom kommunal hemsjukvård ska förskrivarens ordinarie arbetsplatskod användas. För fritidsförskrivning ska denna riktlinje användas:
Fritidsförskrivning av läkemedel inom Region Jönköpings län

Receptblanketter

Under våren 2021 kommer en ny receptblankett tas i bruk och ersätta de båda tidigare blanketterna för vanliga och särskilda läkemedel. Den nya blanketten är anpassad efter krav på att förskrivaren ska ange om patienten är en förmånsberättigad person eller inte. De tidigare blanketterna kan användas längst till 30 april 2021, därefter är de inte längre giltiga och ska kasseras. Kassation kan ske genom t.ex. strimling eller i sekretessavfallsfraktion.

Vi går mot elektronisk förskrivning och pappersrecept kommer användas enbart i undantagsfall, t. ex. vid driftstopp i ordinationssystemet. Från och med 10 maj 2022 kommer elektronisk förskrivning vara huvudregel vid utfärdandet av recept till människa.

Varje enhet ansvarar för att beställa egna receptblanketter. Då pappersrecept används som reservrutin för läkemedelsförskrivning vid tekniska störningar behöver alla enheter som förskriver läkemedel ha receptblanketter tillgängligt. Blanketterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Läs mer om hur nya receptblanketter beställs på Region Jönköpings läns intranät.

Här kan du läsa mer om beställningsförfarande

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning kan göras när

  • Teknisk störning vid förskrivningstillfället omöjliggör elektronisk förskrivning
  • Recept ska kunna hämtas ut på apotek i annat EES-land
  • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov. Observera att information om receptet ändå kommer att finnas i elektronisk form då information om uthämtade läkemedel finns i Nationella läkemedelslistan.
  • Något annat särskilt skäl. Observera att avsaknad av elektroniskt förskrivningssystem inte är giltigt skäl.

För mer information om den nya receptblanketten och förändringar i föreskrifterna se Läkemedelsverkets hemsida.

Kontaktuppgifter

Arbetplatskoder till anställda inom Region Jönköpings län
regionledningskontoret.ekonomi@rjl.se

Arbetplatskoder till anställda utanför Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Uppgifter om förskrivarkoder, Socialstyrelsen
hosp@socialstyrelsen.se
075-247 30 00 (måndag-fredag 12.30-14.00)

Formulär för ansökan om arbetsplatskod
Gäller förskrivare som ej är anställda av Region Jönköpings län, även pensionerande förskrivare.

För att ansöka om arbetsplatskod, fyll i formuläret Arbetsplatskoder, beställning. Vid svårigheter att öppna formuläret, testa annan webläsare t.ex. Chrome.


Scanna sen in ifyllt och signerat dokument och maila det till folkhalsa.sjukvard@rjl.se
eller posta till:

Region Jönköpings län,
Box 1024
551 11 Jönköping.

Märk med "arbetsplatskod".

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anna Adamsson

Gäller från

2023-02-24

Version

7.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Mårten Lindström

Dokument-ID

103164

Källa

Evolution