Navigera till sidans huvudinnehåll

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Detta är ett underlag för utformning av egna lokala rutiner för respektive enhet.

Definitioner

Med blodburen smitta avses här:

 • hepatit B
 • hepatit C
 • hiv

Person som kan utgöra möjlig smittkälla benämns indexpatient.

Person som kommit i kontakt med blod eller kroppsvätska benämns exponerad.

Risk för blodburen smitta

Risk för överföring av blodburen smitta i arbetet finns vid:

 • stick- och skärskada av föremål förorenade av blod eller blodtillblandad kroppsvätska
 • blodkontakt med slemhinnor
 • blodkontakt med blödande sår/eksem på den exponerade

Vid hantering av urin, avföring och kräkningar finns ingen känd risk för överföring av blodsmitta om de inte är synligt blodtillblandade.

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vård- och omsorg. Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras. All personal ska veta vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud eller skada.

All hälso- och sjukvård- samt omsorgspersonal som utför arbetsmoment där risk för blodburen smitta föreligger bör profylaktiskt erbjudas vaccination mot hepatit B. Se riktlinjer Rekommendationer för hepatit B, vaccination av personal.

Arbetsledningen ansvarar för att det finns fungerande arbetsrutiner och att dessa ses över kontinuerligt. Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Varje stick- och skärskada ska rapporteras, anmälas och följas upp.

Åtgärder vid tillbud eller skada

Omedelbart när tillbud eller skada uppstår:

 • Skölj omedelbart bort blodet eller den blodtillblandade kroppsvätskan med rikligt med vatten. Desinfektera med alkohol, till exempel handsprit, gärna två gånger och låt torka mellan gångerna
 • Vid stänk i munnen, ögonen eller på skadad hud, t.ex. eksem, skölj med rikliga mängder vatten, fysiologiskt koksalt eller liknande
 • Fråga om indexpatient godkänner provtagning, samt att den exponerade får ta del av analyssvaret
 • Fråga om möjligt om eventuell blodsmitta

Exponering för blod med känd hiv-smitta

Vid exponering för känt hiv-smittat blod ska kontakt omedelbart tas med infektionsjouren, 010-242 90 95. Kontakt tas i första hand av exponerad. I dessa fall kan det bli aktuellt med antiviral behandling som då måste sättas in omedelbart efter expositionstillfället.

Exponering för blod med känd hepatit B- eller hepatit C-smitta

Vid exponering för känt hepatit B- eller hepatit C- smittat blod ska kontakt tas med infektionsjouren, 010-242 90 95  inom 24 timmar (dagtid) från expositionstillfället för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand av exponerad. Vanligtvis tas då ett prov på den exponerade.

Exponering för blod utan känd smitta

Vid exponering för blod utan känd smitta tas i första hand ett blodprov på indexpatienten (möjlig smittkälla) i de fall denne är känd. Provtagning ska ordineras av läkare. 

 • Säkerställ indexpatientens identitet, att denne är informerad och samtyckt till provtagning och att analyssvar får delges den exponerade.
 • Provtagning ska ordineras av läkare och beställas i BoS som Blodsmittescreening Indexpatient.
 • Provet är kostnadsfritt för indexpatienten.

När exponering skett på en arbetsplats utan egna provtagningsmöjligheter tex tandvården, utförs provtagning på vårdcentralen.

 • Kontakta sjuksköterska på vårdcentral där indexpatienten är listad alternativt närmaste vårdcentral, enligt lokal rutin. Gör detta i direkt anslutning till skadetillfället, alternativt närmaste vardag, som efter ordination av ansvarig läkare utför beställning av prov i BoS, Blodsmittescreening indexpatient.
 • Sjuksköterska på vårdcentralen dokumenterar i indexpatientens journal. Använd gärna frasminne Blodsmittescreening. (Provtagen som indexpatient i samband med exponering för blod. Patienten har lämnat sitt medgivande för provtagning samt att analyssvar får delges den exponerade.)
 • Provtagning utförs på vårdcentralen och ska ske snarast möjligt under vardagar, dagtid. Vid incident under en helg kan provtagning vänta till nästkommande vardag, men infektionsjour bör då kontaktas 010-242 90 95 (dagtid) för att eventuellt påbörja hepatit-B vaccination i väntan på provsvar.
 •  Provet är kostnadsfritt för indexpatienten.

Den anställdes chef/arbetsledare kontaktar vårdcentralen för att ta del av analyssvar dagen efter provtagning och förmedlar prosvaret till exponerad.

Analyser som ingår i blodsmittescreening på indexpatient är: 

 • HBsAg
 • hiv-antikroppar
 • hepatit C-antikroppar
 • hepatit C-antigen

Analyser görs närmaste vardag. Beställning av provanalys i BoS möjliggör en snabbare hantering än vid beställning via pappersremiss.

Provsvar indexpatient

Den anställdes chef/arbetsledare förmedlar prosvaret till exponerad.

 • När blodburen smitta inte påvisas hos indexpatient
  Inga ytterligare åtgärder görs. Fortsätt handläggning under rubriken ”Rapport och skadeanmälan”.
 • Om blodburen smitta påvisas hos indexpatienten eller det råder tolkningssvårigheter av svaret
  Kontakta infektionsjour 010-242 90 95 omgående (dagtid) för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand utav exponerad. Fortsätt handläggning under rubriken ”Rapport och skadeanmälan”.

Exponering för blod från okänd individ eller då provtagning av indexpatient inte är möjlig

Vid exponering för blod från okänd individ eller individ som inte går att provta ska kontakt tas med infektionsjouren, 010-242 90 95  inom 24 timmar (dagtid) från expositionstillfället, för bedömning av smittsamhet och vidare åtgärder. Kontakt tas i första hand av exponerad. Vanligtvis tas då ett blodprov på den exponerade i samband med incidenten, ett så kallat nollprov och ett uppföljande blodprov efter fyra månader.

 • Provtagning av exponerad ordineras och beställs i BoS av infektionsläkare, Blodsmittescreening Personal. 
 • Provtagning ska vara kostnadsfri för den exponerade

Analyser som ingår i blodsmittescreening på den exponerade:

 • HBsAg
 • hiv-antikroppar
 • hepatit C-antikroppar
 • hepatit C-antigen
 • anti-HBc (visar en eventuell tidigare genomgången hepatit B-infektion)
 • anti-HBs

Analyser görs närmaste vardag. Infektionsläkare bevakar provsvar och informerar exponerad om eventuella åtgärder.

Hepatit B- vaccination

Vid incident där infektionsläkare bedömer att det finns risk för hepatit B-smitta genomförs en hepatit B-vaccination. Till en tidigare ovaccinerad individ ges hepatit B-vaccin enligt snabbschema vid 0, 2 och 6 veckor samt 1 år efter exponeringen. Första dosen ska ges så snart som möjligt.

Rapport och skadeanmälan

Rapportera till din arbetsgivare samt anmäl i Synergi där även en anmälan till Försäkringskassan görs. Mer information finns på intranätet Tillbud och arbetsskador inom Region Jönköpings län.

Det finns möjlighet för stödsamtal på din Arbetsmiljöenhet.

Stick- och skärskador ska kontinuerligt utvärderas för att dessa skador bättre ska kunna förebyggas. Arbetsledningen ansvarar för att arbetsrutiner följs och att skyddsutrustning finns tillgänglig.

Uppföljning

Vid exponering för känt smittsamt blod ansvarar infektionskliniken för uppföljningen. I övriga fall bevakar Arbetsmiljöenheten uppföljningen med ett så kallat uppföljningsprov som tas ca 4 månader efter det misstänkta smittillfället.

Ansvar och kostnader

Enligt smittskyddslagen ska provtagning och besök vara kostnadsfria för de inblandade i samband med en stickincident. Ansvar för att aktuella åtgärder vidtas och för provtagningskostnaden har den enhet där aktuell personal tjänstgör vid skadetillfället. Vid hepatit B-vaccination bekostas första tre doserna av Smittskydd Vårdhygien. Uppföljande doser bekostas i regel av arbetsgivaren. Vaccinerande enhet registrerar vaccin i MittVaccin.

Referenser

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen

Smittrisker (AFS 2018:4)

Vårdhandboken

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2024-03-15

Version

7.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

86270

Källa

Evolution