Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer - Tuberkulos, misstänkt eller konstaterad sjukdom

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Tuberkulos orsakas av bakterier tillhörande Mycobacterium tuberculosiskomplexet. Sjukdomen ingår i smittskyddslagen bland de s.k. allmänfarliga sjukdomarna och skall anmälas till smittskyddsläkaren. Nedanstående rekommendationer avser vård av patienter med konstaterad eller misstänkt smittsam tuberkulossjukdom.

OBS! Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig undanhållas patienter med tuberkulos.

Smittvägar och smittsamhet

Tuberkulos är en luftburen smitta och sprids från en smittsam patient via små droppkärnor som bildas i samband med t.ex. hosta. För att smittöverföring ska ske krävs vanligtvis nära och långvarig kontakt med en smittsam person. Smitta sprids inte via kläder, sängkläder eller föremål.

Långt ifrån alla som smittas med tuberkelbakterier utvecklar sjukdom. Man räknar med att drygt 5 % av vuxna som smittas utvecklar aktiv tuberkulos inom två år. Övriga 95 % räknas som latent infekterade med ca 5 % risk för att utveckla aktiv sjukdom under sin livstid. Latent tuberkulos smittar inte.

Patienter med lung- och/eller larynxtuberkulos, där tuberkelbakterier kan påvisas i prov från sputum, bronkoalveolärt lavage (BAL) eller ventrikelsköljning (VSK) vid mikroskopering (sk. ”positiv direktmikroskopi”) och/eller med fynd av kavern på lungröntgen ska betraktas som potentiellt höggradigt smittsamma.

Patienter med lung- eller larynxtuberkulos där direktmikroskopi av sputumprover eller BAL är negativa, men PCR/odling är positiv betraktas som låggradigt smittsamma. Samma vårdrutiner ska dock tillämpas oavsett om patienten bedöms vara höggradigt eller låggradigt smittsam.

Tuberkulos i andra organ än lunga och larynx smittar inte. Dock ska vårdpersonal använda andningsskydd (FFP3) vid åtgärder som medför risk för aerosolbildning, t.ex. skötsel och genomspolning av dränage och fistlar från tuberkulösa abscesser.

Efter insatt adekvat behandling minskar bakteriemängden i luftvägssekret och smittsamheten avtar inom de första veckorna efter behandlingsstart. Patientansvarig läkare bedömer när patienten ej längre är smittsam.

Vid riktad utredning av misstänkt lungtuberkulos ska patienten i normalfallet betraktas som potentiellt smittsam till dess att tre representativa sputumprover (varav helst minst två morgonprov) utfallit negativa i direktmikroskopi och PCR. Vid låg klinisk misstanke kan två negativa sputumprover vara tillräckligt för att häva isoleringen. 

Skärpta hygienrutiner

Andningsskydd av typen FFP3 skall alltid användas vid vistelse i smittsam patients vårdrum, även vid korta besök. Andningsskyddet tas på och av i slussen och får inte återanvändas. Skyddet kastas i soppåse i slussen och när soppåsen är full kastas den i tunna för smittförande avfall inne på vårdrummet.

Vid vård av patient med icke smittsam tuberkulos ska andningsskydd inte användas, förutom vid åtgärder som medför risk för aerosolbildning, t.ex. skötsel och genomspolning av dränage och fistlar från tuberkulösa abscesser. Andningsskydd ska också alltid användas om något av följande moment ska utföras på en patient med ej färdigbehandlad lung- eller larynxtuberkulos:

  • inducerad sputumprovtagning
  • inhalationsbehandling
  • bronkoskopi
  • intubation

Händerna ska desinfekteras efter att andningsskyddet tagits av. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen är utbildad i och väl förtrogen med handhavandet av andningsskydd.

Instruktioner till vårdtagare  

Uppmana patienten att hosta i pappersnäsduk som slängs i tunna för smittförande avfall.

Placering av vårdtagare

Patient med misstänkt eller konstaterad smittsam tuberkulos ska i första hand vårdas på infektionskliniken och isoleras i eget rum med sluss och kontrollerad undertrycksventilation. Patienten ska inte lämna vårdrummet för annat än undersökningar och behandlingar som måste utföras. Utomhusvistelse i anslutning till vårdrummet går dock bra.

Mat- och diskhantering

Patienten serveras mat inne på vårdrummet. Matbricka och disk tas om hand som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion

Personal som städar ska känna till isoleringsrutiner och vara väl förtrogen med användandet av andningsskydd. Andningsskydd ska användas under såväl daglig städning som vid slutstädning.

Daglig städning

Rengör dagligen tagytor och övriga ytor med mikrofiberduk och vatten.

Utför punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor, såsom till exempel luftvägssekret.

Slutstädning

Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel på kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme. Städa övriga ytor med mikrofiberduk och vatten.

Engångsmateriel som förvarats i vårdrummet kasseras om inte renhetsgraden kan garanteras. Rummet vädras om möjligt och ska stå tomt i minst 2 timmar innan det åter tas i bruk.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol- eller diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Särskild uppmärksamhet ges åt:

  • Instrument som används vid tuberkulosprovtagning
  • Inhalationsutrustning, respirator, anestesiapparatur, endoskop

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning bör vara patientbundna. Utrustning som delas mellan patienter desinfekteras direkt efter användning.

Tvätt

Lägg smutstvätten direkt i tvättsäck på vårdrummet och hantera den därefter som vanligt. Tvätt som är förorenad med luftvägssekret (eller annat smittsamt biologiskt material) hanteras som smittförande.

Avfall

Avfall som är förorenat med luftvägssekret (eller annat smittsamt biologiskt material) hanteras som smittförande. Övrigt avfall läggs direkt i påse som försluts i vårdrummet. Behandla påsen som vanligt avfall.

Behandling och undersökning på annan enhet

Vid undersökning eller annan medicinsk åtgärd som måste utföras utanför vårdrummet, exempelvis röntgenundersökning, ska andra individer inte exponeras. Patienten ska därför inte vänta i gemensamt väntrum. Personal på mottagande enhet ska vara informerade om att patienten är smittsam och bära andningsskydd.

Undersökning-/behandlingsrum med öppningsbart fönster/dörr ut mot frisk luft ska vädras ordentligt efter att patienten lämnat rummet. Saknas möjlighet att vädra ska rummet stå tomt i 2 timmar innan nästa patient tas in om patienten hostat under vistelsen på rummet. Kortare tid kan räcka om rummet har bra ventilation. Rådgör vid behov med Vårdhygien eller infektionsläkare.

Transporter

Patienten ska uppmanas att hosta i medförd pappersnäsduk för att förhindra droppspridning. Näsduken slängs i medhavd avfallspåse (som hanteras som smittförande avfall).

Personal som transporterar patienten inom vårdlokaler informeras om smittsamheten, men ska inte bära andningsskydd under transporten. Om transporterande personal följer med patienten in på undersöknings-/behandlingsrum på annan enhet ska personalen ta på andningsskydd vid ankomst till rummet.

 

Vid biltransport ska patienten inte samtransporteras med andra vårdtagare.

Vid låg misstanke om smitta kan patienten skjutsas av anhörig eller åka med vanlig sjuktransport/taxi. Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i papper. Om patienten tolererar munskydd kan det vara ett alternativ. Informera chauffören om patienten har misstänkt luftvägsinfektion (enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om vilken smitta patienten eventuellt bär på) så att hen kan hålla avstånd och använda skyddsutrustning vid närkontakt.

 

Vid måttlig till hög misstanke eller bekräftad smitta ska patienten transporteras med ambulans. Vid ambulanstransport ska fönstret mellan vårdutrymmet och förarhytten vara stängt och vårdande personal ska bära andningsskydd. Vårdtagaren uppmanas att hosta i pappersnäsduk eller bära munskydd. Vädra och rengör ambulansen efter avslutad transport. Om patienten är opåverkad kan hen skjutsas av anhörig om denne redan är tydligt exponerad för smittan.

Besökare

Begränsa antalet besök till patienten och avstyr besök av små barn och i övrigt infektionskänsliga personer. Besökare ska instrueras att använda andningsskydd. Medicinskt ansvarig läkare kan besluta om undantag för anhöriga att använda andningsskydd om de haft nära kontakt med patienten under sjukdomstiden. Vid multiresistent tuberkulos ska andningsskydd användas av besökare oavsett tidigare exponering.

Vårdpersonal

Begränsa antalet personal som vårdar en smittsam tuberkulospatient. Personal med sjukdom eller behandling som nedsätter immunförsvaret bör inte delta i vård av patient med misstänkt eller konstaterad smittsam tuberkulos.

Smittfriförklaring

Medicinskt ansvarig läkare avgör när patienten inte längre är smittsam och isoleringen kan hävas. Beslutet ska dokumenteras i patientens journal.

 

Källor:

Vårdhandboken

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning, Arbetsmiljöverket

AFS 2018:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Sidinformation

Innehållsansvarig

Amelie Magnander

Gäller från

2023-10-16

Version

10.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

102850

Källa

Evolution