Navigera till sidans huvudinnehåll

Överflyttning mellan olika vårdformer - Vinterkräksjuka (Calici)

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Överflyttning av vårdtagare från sjukhusavdelning med vinterkräksjukefall (calici):

Till ordinärt boende utan vård- och omsorgsinsatser

Vårdtagare som inte behöver sjukhusvård, kan skrivas ut från sjukhusavdelningar med vinterkräksjukefall till ordinärt boende utan insatser i hemmet. Utskrivning kan ur vårdhygienisk synpunkt ske oavsett om vårdtagaren har symtom på vinterkräksjuka eller inte.

Hemresa ska inte ske i delad taxi/sjukresa om vårdtagaren har symtom på vinterkräksjuka.

Till ordinärt boende med vård- och omsorgsinsatser

Vårdtagare med insatser i hemmet kan skrivas ut från sjukhusavdelningar med vinterkräksjukefall om:

         hen inte har symtom på vinterkräksjuka, och inte har delat rum eller toalett med vårdtagare med vinterkräksjuka.

         hen har varit sjuk i vinterkräksjuka, men varit symtomfri under de senaste två dygnen.

         hen har delat rum eller toalett med vårdtagare med vinterkräksjuka, men själv inte haft symtom och två dygn har gått sedan sista exponeringen.

Information och samråd inför utskrivning ska alltid ske mellan utskrivande enhet och ansvarig på mottagande enhet samt vid behov mellan MAS och chefsjuksköterska. Smittskydd vårdhygien kan bistå med vårdhygieniska råd.

Till särskilt boende

Vårdtagare med pågående vinterkräksjuka ska inte skrivas ut till särskilt boende. Vårdtagare kan skrivas ut från sjukhusavdelningar med vinterkräksjukefall till särskilt boende om:

         hen inte har symtom på vinterkräksjuka, och inte har delat rum eller toalett med vårdtagare med vinterkräksjuka.

         hen har varit sjuk i vinterkräksjuka, men varit symtomfri under de senaste två dygnen.

         hen har delat rum eller toalett med vårdtagare med vinterkräksjuka, men själv inte haft symtom och två dygn har gått sedan sista exponeringen.

För att minimera risken för smittspridning till andra vårdtagare, bör den som skrivits ut från drabbad avdelning inte vistas i allmänna utrymmen och inte ta mat i buffé de två första dygnen efter hemkomsten. Informera mottagande enhet, vårdtagare och närstående om detta före utskrivning från sjukhuset.
Demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning kan göra det omöjligt för den utskrivna vårdtagaren att stanna i sin lägenhet. Ta hänsyn till detta inför utskrivning.

Information och samråd inför utskrivning ska alltid ske mellan utskrivande enhet och sjuksköterska på särskilt boende samt vid behov mellan MAS och chefsjuksköterska. Smittskydd Vårdhygien kan bistå med vårdhygieniska råd.

Ibland måste risken med att ligga kvar på en drabbad sjukhusenhet vägas mot risken för smittspridning på särskilt boende och vice versa. Avsteg från ovanstående rutiner kan därför ske i enskilda fall efter samråd mellan chefssjuksköterska, MAS och Smittskydd Vårdhygien. En riskvärdering ska då alltid göras.

Överflyttning av vårdtagare från särskilt boende med vinterkräksjukefall (calici) till sjukhus

Vid överflyttning av vårdtagare från särskilt boende med fall av vinterkräksjuka till vårdenheter på sjukhus måste alltid information om läget på boendet lämnas till sjukhuset. Detta gäller även vid enstaka fall oavsett om vårdtagare överflyttas på grund av vinterkräksjuka eller någon annan sjukdom.

 

Informationen från boendet måste följa vårdtagaren genom alla led (från akutmottagning via eventuell intagningsavdelning och röntgen, till slutlig placering på vårdenhet).  Om omflyttning till annan enhet sker under de närmaste två dygnen efter inläggning ska informationen överföras till mottagande enhet.

Detta ger en möjlighet till rätt diagnos, snabbt omhändertagande vid insjuknande, rätt placering på enhet och minskad risk för smittspridning.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pernilla Johansson

Gäller från

2022-11-21

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

90481

Källa

Evolution