Navigera till sidans huvudinnehåll

Föräldraskapsstöd för barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet och syftar till att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. En god relation mellan föräldrar och barn är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa.

Genom att barnen tidigt formar nära relationer med sina vårdnadshavare utvecklar de sina förmågor att känna kärlek, tillit och medkänsla, och de stärker därmed förmågan att själva skapa goda relationer till andra. Grunden för en god psykisk hälsa kan i stället skadas om barnen under sina första år upplever bristande omsorg, brist på trygg relation till föräldrar eller våld. Insatser för att stötta föräldrar i deras roll kan dels förbättra den psykiska hälsan hos barnet, dels leda till bland annat bättre skolresultat, minskad framtida brottslighet och bättre socioekonomiska förutsättningar.

Föräldraskapsstöd till nysvenskar utgår ifrån upparbetade metoder; Barnen i våra hjärtan och Förälder i det mångkulturella Sverige. Målgruppen möter andra i samma situation och får information på modersmålen arabiska, tigrinja, somaliska och dari/persiska. Träffarna hålls av Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörernas uppdrag är länsövergripande och de verkar på SFI-skolor, familijecentraler, vårdcentraler, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen bland annat. 

Läs mer om Föräldraskapsstöd till utrikesfödda

"En förälder blir till" ska främja mer jämlikt och jämställt föräldraskap utifrån ett normmedvetet förhållningsätt där bemötande är en viktig del. Verktyget ger ett stöd i arbetet och främjar samverkan mellan olika professioner. Det bidrar också till att utveckla redan befintliga föräldrastödsmetoder. Målgrupp är familjecentraler med verksamhet för föräldrar med barn från 0-6 år.

Läs mer om En förälder blir till