Navigera till sidans huvudinnehåll

FUnK - Folkhälsoenkät Ung och Kultur

Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) initierades i syfte att utveckla en metodik för att inkludera unga i bearbetning och gestaltning av enkätens resultat.

Folkhälsoenkät Ung genomförs vart tredje år i Jönköpings län i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Enkäten omfattar frågor om levnadsvanor, hälsa, skola och fritid. Syftet med Folkhälsoenkät Ung är att följa den självrapporterade hälsan bland länets ungdomar och se förändringar över tid. Resultatet sammanfattas i rapportform och når generellt inte målgruppen unga.


FUnK innebär att ungdomar väljer ut och tar sig an teman från enkäten som intresserar dem. Tillsammans med en kulturaktör/pedagog tolkar, bearbetar och gestaltar de resultatet via en eller flera former av kultur såsom teater, dans, skrivande eller musik.

Syftet är att erbjuda en metod som ger ökad självinsikt, är identitetsstärkande och bidrar till hälsa genom:

  • att ungdomar får vara delaktiga och ges möjlighet att uttrycka sig i frågor som handlar om dem själva
  • att bearbeta och gestalta resultatet via kulturella utryck

Syftet är också att nå fler med resultatet då det förmedlas till unga via unga och blir mer lättillgängligt genom kulturuttryck jämfört med statistik i rapportform.

Mål

  • Ett arbetssätt som främjar ungas hälsa genom att med hjälp av kultur inkludera ungdomar i bearbetning och gestaltning av resultatet av Folkhälsoenkät Ung
  • Öka andelen unga som tar del av resultatet av Folkhälsoenkät Ung
  • Öka andelen unga som genomför Folkhälsoenkät Ung

Målgrupp

Barn och unga från högstadiet och gymnasiet.

Bakgrund

Resultatet av Folkhälsoenkät Ung sammanställs av tradition i rapportform och når inte alltid eleverna som fyller i den, i den utsträckning som är önskvärd.

Under 2018/2019 fick sex kulturaktörer i uppdrag av sektion Folkhälsa, Region Jönköping län, att testa och utveckla ett alternativt sätt att bearbeta, gestalta och presentera resultatet.

Uppdraget var att tillsammans med unga gå igenom enkätens resultat, välja ett tema som ungdomarna vill fördjupa sig i för att sedan bearbeta och gestalta resultatet genom aktuell kulturform.

Stimulansmedel

Vid samverkan med professionella kulturaktörer kan Kulturrådets Skapande skola-bidrag sökas för grundskolan. Ansökningsperioden är i januari varje år, mer information om hur du går tillväga för att söka hittar du på Kulturrådets webbsida. Skapande skola-bidrag

Bidraget syftar till att konst och kultur integreras i grundskolan och för dess elever. Eleverna får möjlighet till eget skapande genom professionell kultur.

Medel för små och stora FUnK-projekt inom grundskola och gymnasiet finns att söka bland  regionens folkhälsomedel. För mer information kontakta
Ida-Klara Johansson

Exempel och metodstöd

Ett FUnK-projekt kan vara alltifrån ett lektionstillfälle, en halvdags workshop till att spänna över en längre period. Med ungdomarnas hjälp sökes svar på frågan: Hur blev det så här? 

Förlag på korta workshops efter presenterat enkätresultat och val av tema:

  • Fota med mobilkamera 
  • Skriv en text utifrån valt tema och personliga tolkningar
  • Välj en låt som kopplar an till temat
  • Drama- och gestaltningsövningar
  • Spela in ett pod-avsnitt

Metodstödet syftar till att ge uppslag och inspiration till eget arbete. Metodiken fokuserar på inkluderande och medskapande konstnärliga processer. Den tar hänsyn till individers olika förutsättningar och utgår från dess olikheter.

Låt dig inspireras och forma ditt eget FUnK-projekt, klicka på länkar nedan:

Inkluderande och medskapande dans-och musikföreställning.pdf

Insidan Ut - Scenisk föreställning - workshops med skrivande, sång och dramaövningar.pdf

MEE en teatermonolog om känslohantering.pdf

Novellprojekt med skrivande, symbolskapande och musik.pdf

Scenföreställning med musik och teater.pdf

Kontakt

Ida-Klara Johansson, 070-590 56 05
ida-klara.johansson@rjl.se,

Paula Bergman, 070-698 01 00
paula.bergman@rjl.se,