Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet för vuxna 65 år och äldre

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet och bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. I Världshälsoorganisationens (WHO) Gobal action plan on physical activity 2018-2030 konstateras därför att det måste finnas möjlighet och stöd till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande för alla äldre såväl i lokalsamhället som i särskilda boendeformer. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Levnadsvana Åtgärd

Rökning

Kvalificerat rådgivande samtal

Riskbruk av alkohol

Rådgivande samtal

Otillräcklig fysisk aktivitet

Rådgivande samtal med eller utan tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och/eller aktivitetsmätare

Ohälsosamma matvanor

Kvalificerat rådgivande samtal

Nationellt vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor

Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Nationellt vårdprogram 2022 Ohälsosamma levnadsvanor. Programmet är framtaget av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Nationellt programområde levnadsvanor (NPO levnadsvanor) Sveriges regioner i samverkan. Vårdprogrammet är ett stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk behandlingsmetod för hälso- och sjukvården för att möta livsstilsrelaterad ohälsa kopplad till otillräcklig fysisk aktivitet. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva ett recept på fysisk aktivitet. 

Läs mer om fysisk aktivitet på recept (FaR)

Koncept Sund Smart Stark Senior! 

Konceptet innefattar hälsofrämjande fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre. Seniorer är en grupp som oftast förbises när det gäller idrott. Förutom fysisk aktivitet ger idrotten andra positiva mervärden som sociala kontakter, lust och glädje i vardagen. För att främja ett gott åldrande identifieras fyra viktiga hörnpelare: fysisk aktivitet, goda matvanor, meningsfull sysselsättning och social gemenskap.

Läs mer om koncept Sund Smart Stark Senior!