Navigera till sidans huvudinnehåll

Checklista för framtagande av lokala överenskommelser

Rubriker

Frågor för stöd i framtagandet

Beaktat (Ja/Nej)

Kommentar

Framtagande av den lokala överenskommelsen

 

 

- Vilka verksamheter och funktioner/personer har varit involverade?
– Hur har arbetet gått till?
– Hur har arbetet förankrats lokalt?

 

 

Ledning och organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hur och när samverkar vi lokalt kring målgruppen?
- Vilka andra aktörer involveras utöver socialtjänst och hälso-och sjukvård?
- Vilka riktlinjer, samverkansdokument, avtal, rutiner, blanketter finns som beskriver samverkan kring målgruppen och vart finns de?- - Hur sker en gemensam dokumenthantering
- Dokumentering av patientuppgifter – sekretess och medgivande

 

 

Gemensamt ansvar

- Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar (ANDTS)
- Psykosocial behandling
- Samordnande individuella planer (SIP)
Länsgemensam rutin: 

Tillämpning av samordnad individuell plan (SIP-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se))
- Samsjuklighet
- Suicid
- Barn som anhörig
- Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)
- Lagen om omhändertagande av berusad person (LOB)
- Doping
- Spel om pengar

Inom respektive område:

- Vad genomförs i respektive verksamhet gällande tidig upptäckt, bedömning/utredning och behandling?
- Vem/vilka ansvarar och vad innebär ansvaret?
- Vilka samverkansforum finns
- Vilka rutiner för samverkan finns?
- När, var, hur genomförs samverkan och vilka deltar från respektive huvudman?
- Hur sker dokumentation och hur delas information?
- Hur ofta genomförs träffar och vad ska tas upp?
- När och hur hänvisas till annan huvudman?
- Finns det särskilda händelser/evenemang att ta hänsyn till gällande samverkan?

 

 

Kommunens ansvar
1. Tidig upptäckt
2. Bedömning/utredning
3. Behandling

 

 

 

 

Inom respektive område:
– Vad genomförs i kommunernas verksamhet?
– Vem/vilka ansvarar och vad innebär ansvaret?
– När och hur hänvisas till Regionen?
– När, hur och vem tar initiativ till samverkan med representanter inom Regionen?

 

 

Regionens ansvar
1. Tidig upptäckt
2. Bedömning/utredning
3. Behandling

 

 

 

 

Inom respektive område:
– Vad genomförs i Regionens verksamhet?
– Vem/vilka ansvarar och vad innebär ansvaret?
– När och hur hänvisas till kommunerna?
– När, hur och vem tar initiativ till samverkan med representanter inom kommunerna?

 

 

 


Särskilda beskrivningar av komplexa frågor
1. Beskrivning av hur jämställdhet och jämlikhet, inflytande och delaktighet samt barns rättigheter beaktas. 

2. Beskrivning av hur särskilda omständigheter och särskilt sårbara målgrupper prioriteras i det lokala arbetet.

3.Beskrivning av förändrings- och förbättringsarbete

4. Rutiner för tvångsinsatser enligt LVM och LVU

5. Rutiner för samverkan med andra aktörer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 och 2.
- Vilka är dessa komplexa frågor?
– Hur synliggörs och beskrivs de? 
– Behövs särskilda insatser för några av målgrupperna och hur utvecklas dessa?

3.
– Hur tillämpas en evidensbaserad praktik i verksamheterna?
– Hur används senast tillgängliga kunskap i t.ex VIPen? 
– Pågår ett lokalt utvecklingsarbete som syftar till förändring/förbättring? 
– Om inte, hur och när initieras det?

4.
– Vilka rutiner för tvångsinsatser finns?
– Vilka är huvudmännens respektive ansvarsområden?
– Vilka flöden, kontaktpersoner och kontaktuppgifter inom och utom kontorstid finns?

5.
– Vilka tänkbara huvudmän och aktörer kan bli aktuella för målgruppen?
– Hur säkerställs rutiner för samverkan och samordning?
– Vilka forum kan användas?

   

Systematisk uppföljning och analys
Beskrivning av arbetet med systematisk uppföljning och analys inom ramen för det lokala samverkansarbetet

 

– Vilka mål är satta lokalt utifrån överenskommelsens övergripande mål?
– Hur, av vem och när görs uppföljning och analys?
– Hur och vad registreras i det lokala avvikelsehanteringssystemet?
– Hur löses eventuellt uppkomna tvister?