Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppdrag som kommunrepresentant i Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

Detta är en beskrivning av tillsättning, roll, stöd och förankring för kommunrepresentation i Region Jönköpings läns länsgemensamma programområden, arbetsgrupper och stödresurser för kunskapsstyrning.

Bakgrund

Kommunrepresentation finns i följande nationella programområden och samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård:

 • barns och ungdomars hälsa
 • psykisk hälsa
 • äldres hälsa och palliativ vård
 • rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • nationellt primärvårdsråd
 • levnadsvanor
 • data och analys
 • patientsäkerhet
 • stöd för utveckling

I Sydöstra sjukvårdsregionen finns kommunrepresentation i regionalt programområde psykisk hälsa.

Det kan vara aktuellt med representanter från kommunal hälso- och sjukvård i fler länsgemensamma programområden och arbetsgrupper än vad som finns på nationell och sjukvårdsregional nivå.

Tillsättning

Länsgemensamma programområden och grupper som behöver kommunrepresentation vänder sig till Kommunal utveckling kommunalutveckling@rjl.se för dialog med utsedda kontaktpersoner och relevanta nätverk och styrgrupper.

Roll för kommunala representanter

Kommunrepresentanter medverkar som sakkunniga inom sin profession och företräder det kommunala perspektivet i gruppens uppdrag. Det innebär att bistå med kunskap om vad som ingår i kommunernas uppdrag (lagstiftning och förutsättningar) och framföra behov och brister i vårdens övergångar ur patientens, brukarens och kommunens perspektiv.

Kommunrepresentanten ska bidra till att kommunernas uppdrag beskrivs på rätt sätt och att kvaliteten på kunskapsstöd och tillämpningen blir så bra som möjlig i mötet med patienter och brukare.

I uppdraget ingår inte att fatta beslut i frågor som rör kommunerna, godkänna arbetsuppgifter eller ingå överenskommelser å länets kommuners vägnar. Överenskommelser om ansvarsfördelning mellan kommun och region sker genom dialog och beslut i Gemensamt ledningssystem för samverkan.

Kommunrepresentanter kan söka stöd i sakfrågor eller skicka utkast och underlag på remiss till kontaktpersoner och nätverk inom Kommunal utveckling som är regional samverkans- och stödstruktur för länets kommuner.

Avsluta uppdrag

En kommunrepresentant som behöver avsluta sitt uppdrag meddelar både gruppens ordförande och sin kontaktperson på Kommunal utveckling.

Uppdrag och kontaktvägar

Kommunrepresentantens uppdrag och kontaktvägar dokumenteras av utsedd kontaktperson på Kommunal utveckling:

 • Programområde, arbets- eller stödgrupp
 • Kommunrepresentant – namn, e-post och kommuntillhörighet
 • Gruppens processtöd – namn och e-post
 • Gruppens ordförande – namn och e-post
 • Kontaktperson på Kommunal utveckling – namn och e-post
 • Nätverk för förankring – ex socialchefer, hälso- och sjukvårdschefer