Navigera till sidans huvudinnehåll

Om innehållet i etisk verktygslåda

Detta är kortfattade beskrivningar av materialet i verktygslådan och hur ni kan använda dem.

Det viktiga mötet - patientfrågor för er som arbetar i vården

Örebro läns landsting, 22+10 sidor

Ett stort antal aspekter av patientmötet tas upp – kompletterat med diskussionsfrågor om sekretess, tillgänglighet, att lämna svåra besked, patienter med annan kulturell bakgrund, när diagnos och behandling ifrågasätts, hur man relaterar till närstående.

Innehåll i boken Det viktiga mötet

Bilagor med fördjupning om:

 • att ta emot ilska
 • professionellt förhållningssätt
 • salutogent perspektiv
 • konsten att samtala
 • kulturmöten i vården

Stor användbarhet. Lämpligt att behandla i studiecirkelform eller om man väljer ut en del av materialet för samtal på arbetsplatsträffar.

Dialogduken

Svensk sjuksköterskeförening

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.

Om dialogduken, Svensk sjuksköterskeförening

Etik i Landstinget Sörmland - värdegrund, val och bemötande

Landstinget Sörmland, 2002, 56 sidor, handledning, 8 sidor

Skriften har arbetats fram i dialog med vårdpersonal och förtroendevalda. Tonvikten ligger på vardagsetiken och bemötandefrågorna. Värdegrund och etiska dilemman i vårdarbetet berörs särskilt. Kapitel:

 • Värdegrund
 • Vad är etik
 • Varför är etiken viktig
 • Etiska dilemman
 • Mötet och dialogen
 • Roller och ansvar
 • Så hålls etiken levande

Till boken finns också en studiehandledning, en vägledning inför samtal om etik med en beskrivning av programmets innehåll och med stödfrågor samt tips på bredvidläsningslitteratur.

Häftet kan användas som en enkel och kortfattad introduktion till etiken i vården. Exempel i skriften på olika etiska dilemman kan bilda utgångspunkt för samtal vid arbetsplatsträff eller andra samlingar på arbetsplatsen.

Etik i praktik vid Karlskoga lasarett - målformuleringar och värdegrund

Örebro läns landsting, 17 sidor

Redogörelse för ”offentlighetens etik”, styrdokument för svensk sjukvård och etisk, vardagsnära värdegrund för Karlskoga lasarett, som den formulerats efter ett sjukhusövergripande etikcirkelarbete.

Kan studeras för att få en sammanfattning av värdegrunden för svensk sjukvård och exempel på hur den kan konkretiseras.

Etiska dilemman i vård och omvårdnad - hur skulle du ha gjort?

Anna Jansson och Agneta Blom, 2007
Gothia förlag, 117 sidor

Boken kan tyvärr inte längre beställas och finns därför inte i alla verktygslådor!

Etik i praktiken handlar om hur vi möter människor. Att arbeta med människor som är sjuka, är i kris eller på annat sätt är beroende av hjälp ställer höga krav på vårdpersonalens omdöme. Från det att vi föds lär vi oss successivt att skilja rätt från fel. Ändå kan vi hamna i situationer där vi ställs inför ett moraliskt dilemma, där rätt och fel inte längre är självklart.
Boken innehåller tjugofyra noveller från vårdens vardag skrivna av sjuksköterskan och deckarförfattaren Anna Jansson. Efter varje novell följer ett avsnitt med tankar kring de etiska dilemman som ger sig till känna i berättelserna.

Boken vänder sig till vårdpersonal inom alla yrkeskategorier. Den kan med fördel användas på vårdutbildningar, i studiecirklar på arbetsplatser och läsas av alla som har intresse för etikfrågor.

Fritt fram för en god arbetsmiljö - homo, bi & hetero på jobbet

Handbok 88 sidor och DVD, Handledning, 25 sidor

Fritt fram var ett projekt som arbetade mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Materialet är ett verktyg för att skapa arbetsplatser som välkomnar alla, oavsett sexuell läggning. Det lämpar sig för att tas upp på till exempel arbetsplatsträffar. DVD:n är lättnavigerad och användarvänlig.

Som komplement finns också ett detaljerat handledningsmaterial.
Den ideala kurssituationen är en halvdag (3-4 timmar) i ett klassrum där man gemensamt tittar på filmerna och går igenom de olika scenerna med hjälp av diskussionsfrågorna i kursboken. Vill man gå vidare finns också förslag på en konkret handlingsplan i kursboken.

www.frittfram.se

Lilla bemötandeboken

Bitte Alborg, Bo Alborn, Johanna Norderyd, Elisabeth Wallenius, 2004
Mun-H-Center förlag, 39 sidor, Patientberättelser, 6 sidor

Sisus – Statens institut för särskilt utbildningsstöd – har regeringens uppdrag att arbeta fram ett nationellt program för kompetensutveckling för ett bättre bemötande av människor med funktionshinder.

Bemötandeuppdragets uppgift är att beröra, ge insikt, kunskap och förståelse om hur personal i offentlig verksamhet bemöter människor med funktionshinder. Bemötandet av människor med funktionshinder i tandvården har uppmärksammats. Sisus har därför beviljat stimulansmedel till ett projekt som har resulterat i denna bok och i ett utbildningsmaterial.
Till boken finns också patientberättelser från tandvården, utformade som studiematerial där man ställer de etiska principerna mot varandra.

Rubriker:

 • Patienten ska alltid vara i centrum
 • Ha förståelse för patienternas speciella livssituation
 • Låt ingen känna att de är till besvär
 • Tala aldrig över patientens huvud
 • Våga fråga
 • Anpassa behandlingen till patienternas förutsättningar
 • Ge patienterna den tid de behöver
 • Var inte rädd
 • Kunskap ger trygghet
 • Tillgänglig tandklinik underlättar

Lilla Bemötandeboken vänder sig till sjukvård- och tandvårdspersonal och vill med humor och värme förmedla vad personer med funktionshinder kan uppleva i kontakten med tandvården. Boken är tänkt att stimulera till samtal och reflektion och inspirera till ett gott bemötande.

Lilla bemötandeboken, Munhälsocenter Västra götalandsregionen

Möten i vården

Region Skåne, 2006, 31 sidor

Häftet behandlar bemötandet som en personlig upplevelse. Sex betydelsefulla begrepp i vården fokuseras i var sitt kapitel och samtalsfrågor finns i anslutning till varje avsnitt/begrepp. Ämnena är:

 • kommunikation
 • kunskap och kompetens
 • tillgänglighet
 • helhet
 • kontinuitet

Tydlig och lättläst. Lämplig för att diskutera olika avsnitt vid till exempel arbetsplatsträffar. Beställs från patientnämndens kansli, 044-309 38 13.

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård

Svenska NOBAB, Nordisk förening för sjuka barns behov, 1988, 6 sidor

En standard i tio punkter utarbetad i enlighet med FN:s barnkonvention:

 • Vårdform
 • Relationer, närhet och trygghet
 • Föräldramedverkan
 • Information
 • Medbestämmande
 • Miljö
 • Stöd i utvecklingen
 • Kvalificerad personal
 • Respekt och integritet

Varje punkt består av ett inledande påstående följt av två eller flera underpunkter, också i form av påståenden. Standardens syfte är att tillförsäkra och följa kvaliteten i vården när barn är sjuka.

Häftet utgör en enkel och kortfattad introduktion till samtal om barns och ungdomars situation i vården. Standarden kan användas som underlag för samtal vid arbetsplatsträff eller andra samlingar på arbetsplatsen. Finns även på flera språk och som affisch.

Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening, 2016

Med Värdegrund för omvårdnad har Svensk sjuksköterskeförening velat skapa en gemensam etisk plattform och ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga omvårdnadsarbetet. Dokumentet river centrala värden som tillit, sårbarhet och värdighet. Tanken är att värdegrunden ska ge vägledning i mötet med en person i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden. Den vill också uppmuntra till reflektion.

Innehåll:

 • Varför behövs en värdegrund?
 • Värdegrund för omvårdnad
 • Centala värden för omvårdnad
 • Värdegrund i praktiken
 • Sammanfattning
 • Fördjupningslitteratur

Värdegrund för omvårdnad, Svensk sjuksköterskeförening