Navigera till sidans huvudinnehåll

Beroendeframkallande läkemedel

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar tillsammans med verksamheterna med att minska risken för att patienter utvecklar ett vårdorsakat läkemedelsberoende, samt med att förbättra omhändertagandet av patienter som fastnat i ett vårdorsakat läkemedelsberoende.

Ordination av beroendeframkallande läkemedel

Vid ordination av beroendeframkallande läkemedel är det extra viktigt med en korrekt medicinsk indikation och att en riskbedömning av aktuell patient gällande användande av beroendeframkallande läkemedel görs. Det är också centralt med en plan för kontinuerlig uppföljning och utvärdering, så att läkemedelsbehandlingen kan avgränsas och avslutas så snart som möjligt.

Detta arbetssätt finns också beskrivet i Läkemedelskommitténs policy  Minimera olämplig polyfarmaci.

Information kring uppföljning, utvärdering och utsättning av opioider finns beskrivet i Fakta-dokumentet Svår smärta och opioidbehandling-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Ansvar vid ordination av beroendeframkallande läkemedel

Den som ordinerar beroendeframkallande läkemedel ansvarar för uppföljning och utvärdering. Om förskrivaren som initierat behandlingen inte längre är tillgänglig, ansvarar den vårdenhet där behandling påbörjades för uppföljningen. Om behandlingen ska övertas av annan förskrivare på en annan vårdenhet krävs en accepterad remittering. 

Dokumention vid ordination av beroendeframkallande läkemedel

För att underlätta ansvar och uppföljning kring beroendeframkallande läkemedel bör överenskommelse kring fortsatt behandling tillämpas, där patienten och vårdens ansvar tydliggörs. Dokumentation kring överenskommelse i Cosmic finns här: Patientkontrakt-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Dokumentation av förskrivningsrestriktioner  i uppmärksamhetssignalen i Cosmic finns beskrivet här: Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS), registrering av förskrivningsrestriktioner, rekommendation

Tillgång till beroendeframkallande läkemedel

I första hand får patienter som, efter kontakt med vården, ska påbörja en läkemedelsbehandling med beroendeframkallande läkemedel i öppen vård recept förskrivet. Förskrivning görs i första hand med små förpackningar och med en tydlig tidsgräns. Itererade recept ska alltid ha angivet intervall för nästa uttag. Vid receptförnyelse av beroendeframkallande läkemedel kan, efter patientens godkännande, tidigare expedieringar på recept stämmas av på Förskrivningskollen.

I samband med smärta efter operation kan en mindre mängd smärtstillande läkemedel, tex opioider, för ett begränsat antal dagar överlämnas till patienten på sjukhuset för att undvika receptförskrivning av en större mängd läkemedel. Se riktlinjen Förskrivning av läkemedel till patient på sjukhus, rubriken Receptförskrivning när patient skrivs ut från sluten vård.

Utsättning och nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel

På sidan Omvårdnad och medtodstöd - Smärta finns nedtrappningscheman för opioider vid behandling av akut och postoperativ smärta.

Information om nedtrappning och utsättning av opioider, tillsammans med smärtskattning och smärtteckning, finns i Fakta-dokumentet Svår smärta och opioidbehandling-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

I dokumentet Att tänka på som läkare ansvarig för nedtrappning av opioider finns fördjupad information om nedtrappning och utsättning av opioider.

Ytterligare information om nedtrappning av läkemedel finns i FAS UT. Boken finns att beställa via Länsförsörjningen.

Stöd för patienter och vårdpersonal

Patientinstruktioner kring att sluta med beroendeframkallande läkemedel finns här: Ordination och förskrivning av läkemedel-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Information till patient och allmänhet om läkemedelsberoende på webben finns här: Läkemedelsberoende i Jönköpings län - 1177

Information som kan skrivas ut och lämnas till patient i samband med förskrivning av beroendeframkallande läkemedel finns här: Patientinformation beroendeframkallande läkemedel, Region Jönköpings län

Fakta-utbildningar inom området finns på Faktadagar och föreläsningar