Navigera till sidans huvudinnehåll

Miljö och läkemedel

Bakgrund

Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Läkemedel bryts ner i varierande grad i reningsverken, vilket gör att de och deras metaboliter återfinns nedströms reningsverk och kan nå vattendrag och grundvatten. Kunskapen om enskilda läkemedels miljöpåverkan, samt den ”cocktaileffekt ”olika läkemedel bidrar till är ännu begränsad, men forskning visar att det finns risk för negativa effekter i miljön.

En förutsättning för god hälsa är tillgång till friskt vatten. Även om det inte finns vetenskapliga bevis för att läkemedel i miljön kan ge oss hälsoproblem kan det vara klokt att minska vår exponering för dessa ämnen i så stor utsträckning som möjligt, d.v.s. tillämpa försiktighetsprincipen.

Så kan du påverka

  • Gå igenom och omvärdera kontinuerligt patientens totala läkemedelsanvändning, så minskar kassationen av läkemedel
  • Skriv ut startförpackning i samråd med patienten
  • Skriv om möjligt ut refillförpackningar
  • Uppmana patienten att lämna in alla överblivna läkemedel till apoteket, där läkemedlen tas omhand på ett sätt så att de inte skadar miljön
  • Uppmärksamma patienter på att förbrukade plåster och inhalatorer kan innehålla avsevärda mängder aktiv substans även efter användning, och därför ska lämnas tillbaka till apoteket

Mer information

För mer information se Region Jönköping Läns program för hållbar utveckling och miljöavsnitt i Fass.