Navigera till sidans huvudinnehåll

Diklofenak - påverkan på hälsa och miljö

Påverkan på hälsa och miljö

Diklofenak har associerats med större risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser än andra så kallade NSAID-preparat i flera studier. Läkemedelsverket beslutade därför att receptbelägga tabletter och kapslar med diklofenak från den 1 juni 2020 på grund av risken för hjärtkärlbiverkningar. Utvärtes beredningar såsom t. ex. gel omfattades inte av beslutet. Den totala mängden utvärtes diklofenak som används i Sverige domineras helt av receptfria produkter.

Diklofenak kan skada vattenlevande djur. Det finns bland annat studier som visar att halter på ett mikrogram diklofenak per liter vatten kan ge effekter på gälar och njurar hos fiskar. På grund av sin påverkan på vattenmiljön har Havs- och Vattenmyndigheten beslutat att klassa diklofenak som särskilt förorenande ämnen, SFÄ.

Av den mängd diklofenak som används på huden absorberas endast ca 5 % och resten rinner ut i avloppet när man duschar eller tvättar sig. Diklofenak är svårnedbrytbart i reningsverkens ordinarie biologiska reningsprocesser, vilket innebär att merparten når de vattendrag dit utsläpp från avloppsreningsverk sker.

Källa: Svenskt vatten Meddelande 149 nov 2020

Uppföljning

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt gränsvärden i ytvatten i vattendrag och sjöar för ett antal läkemedel. Dessa gränsvärden ska inte överstigas för att vattendraget eller sjön ska anses ha god ekologisk status. För diklofenak är gränsvärdet 0,1 mikrogram per liter vatten (årsmedelvärde).

Receptfria förpackningar innehåller olika mängd av utvärtes diklofenak. Exempel på en vanlig förpackning är en tub som innehåller 60 g diklofenakgel med styrkan 23,2 mg/g (totalt ca 1,4 g diklofenak per tub). En 25-meters tävlingsbassäng innehåller ca 1000 kubikmeter vatten. Det innebär att tuben i exemplet ovan kan förorena en vattenmängd som motsvarar 14 simbassänger i sådan utsträckning att vattnet inte klassas som god ekologisk status.

Under 2022 såldes gel som totalt innehöll 32 kg diklofenak i Jönköpings län, d.v.s. motsvarande ca 23 000 av ovanstående exempeltub.

Uppföljning – total försäljning av diklofenakgel i länet samt andel av den gel som förskrivs som utgörs av dikofenak.

Uppföljning utvärtes diklofenak .pdf