Navigera till sidans huvudinnehåll

Kikhosta

Kikhosta orsakas av en gramnegativ bakterie, Bordetella pertussis. Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem.

Både barn och vuxna kan drabbas, men sjukdomen är allvarligast för spädbarn. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger livslång immunitet. Kikhosta sprids i första hand via droppsmitta och inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor, men kan vara upp till tre veckor.

Antibiotikabehandling inriktas på att lindra sjukdom (tidig behandling) samt förhindra insjuknande hos och smittspridning till (postexpositionsprofylax) de grupper som har hög risk att utveckla svår sjukdom, d.v.s. framför allt barn under 6 månader.

Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Spädbarn <6 månader bör få antibiotikaprofylax redan vid misstanke om att de exponerats för kikhosta. Överväg profylax även till gravida med nära förestående förlossning.
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Förhållningsregler är inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig, men ge patienten information om kikhosta och hur hen ska bete sig för att undvika att smitta andra. Särskilt viktigt är att undvika exponering av spädbarn eller gravida. Se smittskyddsblad för mer information.

Smittspårning

Viktigt att identifiera spädbarn eller gravida som exponerats. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Se dokumentet Smittspårning kikhosta för mer information.

Smittspårning kikhosta - rutin

Information till dig som är utsatt för smitta av kikhosta

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • insjukningsdatum
  • uppgifter om tidigare vaccination
  • sannolikt smittland
  • om flera fall finns i omgivningen
  • vilka åtgärder som vidtagits

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Vaccination

Vaccination mot kikhosta

Regionala riktlinjer och rutiner

Fakta-dokument om kikhosta

Externa länkar

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida (Folkhälsomyndigheten)

Information om kikhosta på Infpreg