Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktuella vaccinationsrekommendationer för covid-19

Grupper som rekommenderas vaccination

Följande grupper rekommenderas vaccination mot covid-19:

 • Personer som är 65 år eller äldre (från det år de fyller 65 år)
 • Gravida
 • Personer som är 18 år eller äldre med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom
 • Annan sjukdom eller tillstånd som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk.

Alla ovanstående grupper erbjuds kostnadsfri vaccination i Region Jönköpings län. Vaccination rekommenderas en gång per år, i första hand under hösten inför vinterns infektionssäsong.

För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar finns inga generella rekommendationer utan behandlande läkare avgör om tätare doser behövs.

En läkare kan också bedöma att vissa patienter utanför de ovan nämnda riskgrupperna ska rekommenderas vaccination mot covid-19 av individuella skäl.​​​​​​

För barn 0-17 år finns ingen rekommendation om vaccination mot covid-19. Barn med allvarliga underliggande sjukdomar kan ordineras vaccin efter individuell bedömning av ansvarig läkare.

Särskilda riskgrupper rekommenderas två doser per år

Personer 80 år och äldre, samt personer 65–79 år med dagliga omsorgsinsatser i hemmet, rekommenderas en ytterligare dos vaccin mot covid-19 under våren för att säkerställa ett gott skydd året runt.

För mer information barn, gravida eller personer med nedsatt immunförsvar, ökad blödningsrisk eller tidigare allergisk reaktion, se Vaccination av särskilda grupper.

Sammanfattande tabell covid-19, influensa, pneumokocker

  Influensa Covid-19 Pneumokocker
Personer 65 år och äldre X X X
Hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke X X X
Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma X X X
Nedsatt lungfunktion av annan orsak t.ex. extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar X X X
Kronisk lever- eller njursvikt X X X
Diabetes X X X
Kraftigt nedsatt immunförsvar, inklusive personer med Down’s syndrom X X X
Påtagligt nedsatt hälsa av annan orsak t ex psykisk sjukdom, demens eller skadligt bruk av alkohol eller droger X X X
Gravida X X  
Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar X    
Vård- och omsorgspersonal X    
Personer som röker     X
Svetsare som utsatts för skadlig rök     X
Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom (t ex sepsis)     X

Val av vaccin

För närvarande finns uppdaterat Comirnaty XBB1.5 samt uppdaterat Nuvaxovid XBB1.5 tillgängligt. Dessa vaccin betraktas som likvärdiga vad gäller skyddseffekt.

För personer som är 30 år eller yngre rekommenderas endast vaccinet Comirnaty. Bakgrunden till detta är en något högre risk för hjärtmuskelinflammation hos unga individer efter vaccination med Spikevax och Nuvaxovid.

Till barn 6 månader till 4 år används särskilt vaccin i doseringen 3 mikrogram per dos. 

Till barn 5-11 år används särskilt vaccin i doseringen 10 mikrogram per dos.

Till barn 12 år och äldre används samma vaccin som till vuxna.

Samvaccination

Det går bra att ge covid-19-vaccinet Comirnaty samtidigt med influensavaccin (både standarddos och förstärkt influensavaccin) och/eller pneumokockvaccinet Pneumovax. 

Nuvaxovid bör inte ges samtidigt med adjuvanterat pneumokockvaccin (Apexxnar/Prevenar/Vaxnuvance), RS-vaccin (Abrysvo/Arexvy) eller vaccin mot bältros/vattkoppor (Zostavax/ Shingrix/Varilrix/ Varivax).

Grundvaccination

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer få en fullständig vaccination av en dos vaccin. Det behövs alltså inte längre upprepade doser i en så kallad primärvaccinationsserie.

Detta gäller inte personer med nedsatt immunförsvar, som vaccineras enligt ett särskilt schema. Se mer information under Vaccination av särskilda grupper.

Beställ informationsmaterial

Inför säsongen 2024/2025 finns informationmaterial i form av affischer och informationskort.

Beställningen görs i Raindance där du vanligtvis beställer sjukvårdsmaterial och kontorsartiklar.

Artikelnummer och bilder på affischerna hittar du här:

Beställ informationsmaterial för höstvaccination

Vi ber att ni som tex arbetar inom kommunal vård- och omsorg och inte har tillgång till Raindance men vill beställa material hör av er till den vårdcentral ni samarbetar med och ber dem om hjälp att beställa det ni behöver. 

Översättningar

Dessa affischer finns översatta till arabiska, persiska och somaliska att ladda ner och skriva ut. 

I Mediaflow hittar ni alla översatta affischer samt bilder med svensk text att använda till era egna Sociala Media-konton (Facebook, Instagram) om ni tex  vill göra egna inlägg med vilka tider er VC erbjuder vacciantion 

Affischer och bilder i Mediaflow

Ansvar och ordination

Ansvar för att vaccinera

Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vårdcentralerna ansvarar för att vaccinera övriga personer.

Vem får ordinera vaccin?

Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller sjuksköterska med motsvarande utbildning inom vaccinationsområdet får ordinera vaccin mot covid-19 till de personer som ingår i Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer.

Det är verksamhetschefens ansvar att värdera och dokumentera vilken utbildning inom vaccinationsområdet är likvärdig med den som ges på specialistutbildningarna.

Vaccin till personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 måste ordineras av läkare.

Avgift

Från och med 1 maj 2024 gäller följande i Region Jönköpings län:

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för personer som ingår i Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer.

Personer som inte tillhör någon grupp som rekommenderas vaccin, men som ändå önskar vaccinera sig mot covid-19 får betala besöksavgift. Ingen avgift tas ut för själva vaccinet.

Registrering

Alla vaccinationer skall registreras i MittVaccin. Information om hur detta går till hittar du på MittVaccins sida på FS-webben 

Var noga med att kontrollera vaccinationstatus för att förhindra dubbelvaccinationer.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

Om ordination och/eller administration av vaccin tillfälligt behöver dokumenteras på papper används följande blankett: RLJ 5220. Tillfällig dokumentation på papper ska så snart som möjligt föras över till MittVaccin.

Externa länkar

Vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webplats)

Rekommendationer om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webplats)

Information till riskgrupper om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webplats)