Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om 1177 Journalen

Här hittar du vanliga frågor och svar om 1177 Journalen.

Vem kan läsa sin journal via 1177.se?

 • Alla invånare som har fyllt 16 år.
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journal tills barnet fyller 13 år.

Vid speciella situationer kan en verksamhetschef besluta om undantag. Det gäller både att vårdnadshavare ska kunna få tillgång till barnets journal efter barnet fyllt 13 år och att barnet själv ska kunna få tillgång till sin egen journal innan de fyller 16 år. Detta undantag gäller då endast journalinformation från aktuell verksamhet/klinik. Se Regelverk och rutiner för vårdpersonal.

Vad i journalen är det som visas för patienten?

Grundtanken är att all journalinformation i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, som får lämnas ut till patienten, ska göras tillänglig. I praktiken inför Region Jönköpings län successivt fler informationsmängder i den takt det är tekniskt möjligt.

Se avsnittet Information som visas i 1177 Journalen.

Vilka verksamheter är undantagna från att visa information till 1177 Journalen?

Information från följande verksamheter visas inte:

 • Barnahus
 • LSS-verksamhet
 • Rättpsykiatri

Vilka sökord är undantagna från att visa information till 1177 Journalen?

Följande sökord och mallar visas inte. Läs mer i avsnittet Undantagna sökord och verksamheter.

 • Tidiga hypoteser
 • Våldsutsatt
 • Tredje person
 • Oro för att barn far illa (hela journalmallen)

Vad gäller för vårdnadshavares tillgång till barns journal?

 • Från 0 tills barnet fyller 13 år har ju vårdnadshavare full tillgång till barnets journal på 1177. Vårdnadshavaren ser sina barns namn på 1177 Journalens startsida och kan växla till barnets journal.
 • När barnet fyllt 13 så har varken vårdnadshavare eller barn tillgång.
 • När barnet fyllt 16 har hen själv tillgång till 1177 Journalen genom att logga in med Mobilt BankID eller Freja e-id plus. 

Kan en vårdnadshavare ges möjlighet att komma åt sitt barns journal även efter barnet fyllt 13 år?

I enskilda fall kan tillgång ges utifrån beslut från verksamhetschef. Detta undantag gäller då endast journalinformation från aktuell verksamhet/klinik.

I samråd med vårdnadshavare och/eller barn och behandlande hälso- och sjukvårdspersonal lämnas önskemål om direktåtkomst till verksamhetschefen via ifylld blankett. Verksamhetschefen tar beslut och skickar formulär till regionens kontaktcenter för verkställande.

Rutin för att förlänga åtkomst för vårdnadshavare

Kan man ta bort vårdnadshavares möjlighet att läsa sitt barns journal?

Ja, i fall då det kan antas att en minderårig lider betydande men om uppgifter i 1177 Journalen eller i e-tjänster på 1177.se röjs för vårdnadshavaren rådgör vårdpersonal med verksamhetschefen som beslutar om vårdnadshavaren ska blockeras. Innan barnet fyllt 13 år sker blockering av vårdnadshavaren i 1177 Journalen och e-tjänsterna samtidigt.

Rutin för att blockera vårdnadshavare i 1177 Journalen och 1177 e-tjänster

Vad händer när vårdnadshavare blir av med sin vårdnadsrätt för sitt/sina barn?

När en vårdnadshavare förlorar vårdnaden uppdateras detta centralt i Skatteverkets folkbokföringsregister. Därefter hämtas informationen av Ineras personuppgiftstjänst och skickas 1177 e-tjänster (inklusive 1177 Journalen). Detta sker per automatik varje gång invånare loggar in i 1177 e-tjänster samt när personal loggar in i Journalen Admin eller Personalverktyget.

När detta är verkställt blir konsekvensen följande:

 • För den person som förlorat vårdnaden så kommer det barn/de barn som man tidigare kunde välja att agera ombud för inte längre synas på personens startsida i 1177 e-tjänster eller i Journalen.

Vad gäller för personer med skyddad identitet?

En invånare med skyddade personuppgifter kan använda 1177 Journalen på samma sätt som en person utan skyddade personuppgifter. Samtliga funktioner finns, förutom möjligheten att agera ombud. Det innebär att en vårdnadshavare som har skyddad identitet INTE kan växla till sina barns journal. 

Vad gäller för barn med skyddad identitet?

När barnet (0 till och med 12) fått skyddad personuppgifter visas inga uppgifter i 1177 Journalen (eller övriga e-tjänster) för vårdnadshavarna. Detta sker med automatik så snart det är registrerat hos Skatteverket. Det innebär att vårdnadshavare till barn med skyddad identitet INTE kan växla till sina barns journal.

När barn med skyddade personnuppgifter fyller 16 kan hen själv logga in i journalen. 

Kan invånaren försegla sin journal?

Ingen ska tvingas logga in i 1177 Journalen och ta del av sin journalinformation mot sin vilja. Därför är det möjligt för alla invånare att försegla sitt konto på 1177 Journalen. Detta kan till exempel vara aktuellt för invånare i utsatt position. Invånaren kan själv försegla sin journal från startsidan i inloggat läge. Se bilden nedan.

Försegla direkt

Behöver invånaren hjälp med försegling eller vill försegla delar av sin journal hänvisas hen till Region Jönköpings Kontaktcenter, 010-241 00 00.

Rutin för att försegla journal

Visas anteckningen i 1177 Journalen när vårdadministratör sparar i Cosmic?

Nej, det krävs att vårdadministratören sätter anteckningen som "klar för signering" i Cosmic för att den ska visas i 1177 Journalen. Anteckningen markeras som "osignerad" tills den blivit signerad. Invånaren kan vid inloggning i 1177 Journalen välja att dölja uppgifter nyare än 14 dagar.

Däremot visas en antecknng som sparas i Cosmic av en legitmerad yrkesgrupp (läkare, sjuksköterska, sjukgymnast etc.) i 1177 Journalen. Anteckningen markeras som "osignerad" tills den blivit signerad.