Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet för barn och unga 0-17 år

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Barn och unga behöver röra på sig varje dag, men det är extra viktigt för barn både då deras kroppar växer och behöver bli starka, men också då vi vet att de vanor vi får med oss som små barn också påverkar vilka vanor vi har som vuxna.

Fysisk aktivitet hos unga årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas.

Förutom rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande presenteras kunskap om hur dessa levnadsvanor påverkar människors hälsa, liksom aktuell data över fysisk aktivitet och sittande i befolkningen.

Rekommendationer för barn 0–5 år

Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 år om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer.

Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

Rekommendationer för barn och unga 6–17 år

Alla barn och unga 6–17 år bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

Barn och unga bör i genomsnitt vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på en måttlig till hög intensitet som ger ökad puls och andning.

Fysisk aktivitet på hög intensitet ger en markant ökad puls och andning. Sådana aktiviteter bör ingå minst tre dagar i veckan, liksom muskelstärkande och skelettstärkande fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan ingå som en naturlig del i att leka, springa och hoppa, eller som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden.

Att tänka på!

Barn och unga mår bra av att röra på sig regelbundet. Underlätta för barn att röra sig i vardagen och ge möjlighet till en variation av aktiviteter.

Vanor grundläggs tidigt. Att ge förskolebarn och barn möjligheter att vara utomhus bidrar både till mer fysisk aktivitet och till deras utveckling.

Lite fysisk aktivitet är bättre än inget. Fysisk aktivitet främjar hälsan för barn och unga, även om de inte uppfyller rekommendationerna.

Pulshöjande aktivitet i skolan 

Bild som hoppar och springer i en gymnastiksal

Pulshöjande fysisk aktivitet är ett koncept som innebär, i korthet, att skolor inför daglig fysisk aktivitet på schemat för elever på skolor utöver ämnet Idrott och hälsa. Syftet med konceptet är att erbjuda regelbunden, fysisk pulshöjande aktivitet för att bland annat öka förmågan till inlärning på efterföljande lektion.

Läs mer om konceptet Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse och rörelserikedom kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Läs mer om rörelseförståelse och rörelserikedom

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod för hälso- och sjukvården för att möta den livsstils­relaterade ohälsan kopplad till otillräcklig fysisk aktivitet. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR.

Läs mer om fysisk aktivitet på recept (FaR)