Navigera till sidans huvudinnehåll

Psykisk hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Genom att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga ökar det deras motståndskraft mot psykisk ohälsa, det ger dem en buffert att senare i livet klara av livets utmaningar och påfrestningar.

Faktorer som påverkar psykisk hälsa bland barn och unga

Både i familjen och utanför är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. Under barn- och ungdomstiden är det en kombination av flera faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Förutom familjen och andra nära relationer gäller det de sociala faktorerna som rör skolan och miljön man växer upp i, och psykologiska faktorer såsom självkänsla, könsidentitet, beteendestörningar eller inlärningssvårigheter. Skolrelaterade faktorer som påverkar den psykiska hälsan kan vara prestationer, stimulans, mobbning och tillgången till stöd vid behov. Även fritiden och möjligheten till fritidsaktiviteter har betydelse.

De flesta barn och unga anser själva att de mår bra fysiskt och psykiskt 
– samtidigt som flera undersökningar visar att det blivit vanligare att 
ungdomar känner sig nedstämda, oroliga, har svårt att sova eller har värk. Flickor är i vissa fall mer utsatta än pojkar och idag identifieras depressiva symtom och depressioner i allt lägre åldrar.

Psykiska besvär hos ungdomar årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Pandemins påverkan på unga

Metoder och verktyg för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa

  • Dansa utan krav!

Dansa utan krav är en metod för främja psykisk hälsa hos unga tjejer mellan 13-19 år.

Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar är ett vanligt förekommande problem. Flickor är i vissa fall mer utsatta än pojkar. Det saknas dessutom ofta behandlingsalternativ.

En studie visar att tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär, kan förbättra sin hälsa genom att regelbundet delta i kravlös dans. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress. Även användning av smärtstillande medicin har minskat.

Läs mer om Dansa utan krav!

  • Din Inre Styrka Aktiveras (DISA)

DISA – en metod för att lära sig att må bra oftare. DISA har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och har utvecklats för att förebygga stress och psykisk ohälsa hos unga. Region Jönköpings län anordnar kostnadsfria utbildningar i DISA-metoden för personal 
som är verksam inom Jönköpings län. Metoden riktar sig från årskurs sju och uppåt. 

Läs mer om DISA