Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet

För att skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och minskat stillasittande är det viktigt att veta vilka faktorer som främjar fysisk aktivitet och vilka som hindrar människor från att vara fysiskt aktiva. De faktorerna kan handla om människors fysiska, sociala och kulturella miljö och om socioekonomiska resurser. Arbetet med att skapa mer jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och minskat stillasittande behöver bedrivas inom och mellan många samhällssektorer och på många olika nivåer. Det kan t.ex. handla om samhällsplanering för trygga, tillgängliga och inspirerande miljöer, insatser som främjar fysisk aktivitet i förskola och skola, möjligheter till fysisk aktivitet på arbetstid, råd och stöd gällande fysisk aktivitet och minskat stillasittande inom vård- och omsorgsverksamheter och om att synliggöra och förändra begränsande normer. För att åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet krävs ett långsiktigt arbete.

Det finns många olika sätt att få positiva effekter av fysisk aktivitet, och det övergripande budskapet är att all rörelse räknas. Kunskapen om detta har ökat markant, och mer precisa mätmetoder visar att risken för ohälsa och förtida dödlighet minskar mer än vad man tidigare trott bland personer som är lätt till måttligt aktiva jämfört med personer som inte är fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet bidrar till ett ökat välbefinnande och bättre psykisk hälsa. Det förbättrar kognitiva processer såsom minne och uppmärksamhet, leder till bättre impulskontroll och minskar risken för depression och depressiva symtom.

Regelbunden fysisk aktivitet är också en känd skyddsfaktor för icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. Vidare bidrar fysisk aktivitet till att minska risken för övervikt och fetma.

Fördjupning fysisk aktivitet vuxna 18-64 år

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet och bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. I sin globala plan för fysisk aktivitet 2018-2030 konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) att det måste finnas möjlighet och stöd till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande för alla äldre såväl i lokalsamhället som i särskilda boendeformer. 

Mer information om fysisk aktivitet för äldre 

En tredjedel av alla som är 65 år eller äldre faller en eller flera gånger per år. I Jönköpings län skadar sig cirka 2000 personer 65+ av fallolyckan så allvarligt att de behöver sjukhusvård. Det finns mycket man kan göra för att förebygga fall och Viktiga fall är ett initiativ för att bidra till det.

Viktiga fall - en kampanj för att minska fall i Jönköpings län

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en konkret och användbar metod för hälso- och sjukvårdens arbete med att främja fysisk aktivitet i befolkningen.

Regeringen vill stärka och öka användningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) i hälso- och sjukvården. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till regionerna för att genomföra ändamålsenliga insatser. Utifrån statsbidrag från regeringen som har rekvirerats av Folkhälsa och sjukvård har sektion Folkhälsa under hösten 2023 fått i uppdrag att kartlägga arbetet med behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) i Region Jönköpings län. Syftet med kartläggningen är att identifiera gap mellan nuläge och önskat läge, föreslå strategier för att överbrygga gapen. För att sedan föreslå åtgärder med syfte att öka förskrivning av FaR och att främja en ökad följsamhet av förskrivna FaR. Kartläggningen är slutförd och rapporten finns att läsa i sin helhet här:

Rapport FaR

Vid frågor om FaR, kontakta Lena Hedin

Livsstilen spelar en stor roll för en god hälsa oavsett kronisk sjukdom eller cancer. Regelbunden fysisk aktivitet är förenat med minskad risk att insjukna i de flesta av våra stora folksjukdomar. De senaste åren har det publicerats ett flertal studier som visar att daglig stillasittande tid är kopplat till ökad risk för förtida död även när hänsyn tas till graden av måttlig till högintensiv fysisk aktivitet. En avgörande faktor för om vi väljer att vara aktiva är om vi hittar glädjen i fysisk aktivitet och där spelar utslussningen från vården till en friskvårdsaktör en viktig roll.

Gruppträning för invånare med kronisk sjukdom eller cancersjukdom