Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-arbetet i Region Jönköpings län

Arbetet med hbtqi-frågor ingår i arbetet med jämlik vård. Ett av målområdena för hbtqi-arbetet i Region Jönköpings län är att alla ska känna sig välkomna att arbeta inom vår organisation, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Region Jönköpings läns hbtqi-arbete har tre målområden:

  • ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
  • förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer
  • alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Vårt samhälle präglas av heteronormen, alltså föreställningen om att det mest självklara är att kvinnor blir kära i män och män blir kära i kvinnor. Det innebär att andra sexuella läggningar kan betraktas som ”avvikande”. Det gäller även personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer med det förväntade. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta står i hälso- och sjukvårdslagen och är en utgångspunkt för alla som jobbar inom vården. Men det finns en risk att heteronormen förblindar oss och gör så att vi diskriminerar våra patienter mer eller mindre omedvetet.

Många hbtqi-personer känner oro för hur de ska bli bemötta inom vården om de är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta kan göra att en del väljer bort att söka vård, eller skjuter upp viktiga undersökningar. Diskriminering och risk för diskriminering, har negativ inverkan på människors hälsa, särskilt den psykiska hälsan. Det kan vara påfrestande att hela tiden förhålla sig till heteronormen. Hbtqi-personer måste i varje situation som uppstår avgöra om hen kan och/eller vill ”komma ut” samt vilka konsekvenser det kan få.

Det är Region Jönköpings läns ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Det är också organisationens ansvar som arbetsgivare att arbeta mot diskriminering på arbetsplatserna. Homofoba skämt och trakasserier accepteras inte. Alla medarbetare har ett ansvar för att skapa ett öppet arbetsklimat där ingen känner sig utsatt eller utanför.

Vad kan medarbetare göra?

  • Utgå inte ifrån att dina patienter är heterosexuella: Ställ öppna neutrala frågor när det är relevant att få information om privatliv och närstående.
  • Respektera varje persons egen upplevelse av könsidentitet/könsuttryck.
  • Vårda språket på arbetsplatsen: Markera att homofoba och transfoba skämt eller gliringar inte är acceptabla.

Region Jönköpings läns arbetsgrupp för hbtqi-frågor samordnar olika insatser och aktiviteter för att öka kompetensen kring hbtqi-frågor inom organisationen. Vi välkomnar fler personer som vill arbeta med dessa frågor! Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen och/eller bidra med dina erfarenheter.