Navigera till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsområden inom cancervården

I Region Jönköpings län pågår utvecklingsarbeten inom området cancersjukdomar. Till exempel:

 • Generisk modell för processorientering i cancervården
  • Gynekologisk cancer (länk till samarbetsrum)
  • Lungcancer (länk till samarbetsrum)
  • Prostatacancer (länk till samarbetsrum)
  • Tjock- och ändtarmscancer (länk till samarbetsrum)

 • Införande av digital version av digital Min vårdplan cancer
 • Införande av strukturerad behovsbedömning - t.ex. "Hälsoskattning för cancerrehabilitering"
 • Bäckenrehabilitering - kartläggning

Utvecklingsområden:

Min vårdplan cancer

Information om utbildning om Stöd och Behandlingsplattformen – för blivande behandlare och berhörighetsadministratörer i Min vårdplan cancer.

 • Nationella texter i Min vårdplan cancer. Regionalt cancercentrum har nationella grupper som skapar de nationella texterna som är kvalitétsgranskade i min vårdplan cancer för respektive diagnosgrupp/er. Texterna publicerats och reviderats, nya publiceras fortlöpande under åren i stöd och behandlings plattformen och Reionalt cancercentrum. Vid synpunkter på innehåll, kontaka namngiven handläggare för respektive min vårdplan cancer. 
 • Upplägget för införandet: Gemensamt införande i sydöstra sjukvårdsregionen. Digitala och/eller fysiska mötestillfällen och workshops Regionalt och tillsammans Sydöst och/eller med annan region.
 • I Region Jönköping utses koordinator för införandet (utsedd av verksamhetschef). Koordinatorn får stöd av regional Införandestödjare för min vårdplan cancer (RCC). Koordinatorns uppgift är utifrån patientgruppens vårdförlopp samordna arbetsgrupp med representanter (Jönköping, Eksjö och Värnamo) och från andra verksamheter som följer patientens vårdförlopp (exempelvis onkologkliniken). Representanterna är de kontaktsjuksköterskor eller andra yrkesprofessioner som kommer att ger patienten information och hantera patienternas min vårdplan cancer.
 • Regionalt uppstartsmöte (digitalt) sker med Införandestödjare och koordinator/koordinatorer. Verksamheten som är ny användare av stöd och behandlingsplattformen bör verksamhetschef och systemförvaltare för stöd och behandling involveras i uppstartsmötet.
 • Uppstartsmöte i Sydöst (digitalt) för information/utbildning om min vårdplan cancer. Koordinatorn blir inbjuden och vidarebefodrar inbjudan till arbetsgruppen och berörda personer som ska arbeta i patienternas min vårdplan. 
 • Egenstudier genomförs av arbetsgruppen genom Onlineutbildning i Lärande och kompetensportalen (LOK) och tränar i övningsmiljön för min vårdplan cancer med stöd av övningsuppgifter.
 • Workshops genomförs efter egenstudier (fysiska elelr digitalt) som leds av införandestödjaren och/eller koordinatorn.
 • Start av skarp version av Min vårdplan cancer (systemförvaltare för min vårdplan cancer) meddelas. 
 • Uppföljningmöte i Sydöst 6 månader efter start av min vårdplan.

Förutsättningar

För att arbeta med Min vårdplan cancer på plattformen Stöd och behandling krävs behörighet, det finns olika:

 • Behandlare – behöver även ha rollerna invånaradmin och dataadmin för att kunna överlämna och ta emot patientens min vårdplan från annan Region samt avsluta och gallra patienters min vårdplan. 
 • Behörighetsadministratör - ger behörighet till driftsmiljön.
 • Vårdgivaradministratören eller systemförvaltare för min vårdplan cancer - ger behörighet till övningsmiljön för personal. Vårdadministratören behöver ha ditt HSA-id för att kunna ge dig tillgång till övningsmiljön. 

Genomförande 

 1. Logga in i Lärande och kompetensprotalen (LOK) med ditt SITHS kort. Sök i Kurskatalogen efter Min vårdplan cancer. Sen klickar du på Onlineutbildning för dig som ska arbeta i Min vårdplan cancer. Du börja med att se två utbildningsfilmerna. För att få godkänt resultat på kursen måste du se hela filmerna och låta dessa gå ända till slutet. Avslutar du filmen innan den gått till slut - registreras inte genomförandet.
 2. Om du vill ser mer kan du även se den nationella utbildningsfilmen från Regional cancercentrum, länk (5:22 min):
  https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/stod-for-inforande/
 3. Träna – gärna två och två tillsammans med kollega - i övningsmiljön med övningsuppgifter som förmedlas via införandestödjare i respektive region (mailutskick med utbildningsupplägg - avsätt 60 min). Du som är anställd i Region Jönköpings län kan komma åt utbildningsmiljö vi länken till intranätet (gamla versionen): Utbildning Stöd och Behandling, Region Jönköpings län (rjl.se)  Tänk på att du behöver ha behörighet till övningsmiljön för att kunna använda den.

Berhörighetsadministratör

Logga in i Lärande och kompetensprotalen (LOK) med ditt SITHS kort. Sök i Kurskatalogen efter Behörighetsadministratör. Sen klickar du på Onlineutbildning för att bli behörighetsadministratör i Stöd och behandlingsplattformen. Onlineutbildning är för dig som ska arbeta i Stöd och behandlingsplattformen som behörighetsadministratör. Utbildningen består av en film (40 min) samt några provfrågor. För att få godkänt resultat på kursen måste du se hela filmerna och låta dessa gå ända till slutet. Avslutar du filmen innan den gått till slut - registreras inte genomförandet.

Support

Vänd dig i första hand till

 1. Lokal support
 2. Regional support
 3. Nationell support - alla dagar kl 06:00 - 22:00, telefon 0771 - 25 10 10 eller via formulär.  

Länkar material/information till invånare

- sida 1177.se Min vårdplan cancer (Tillägg Region Jönköpings län)

- Patientbroschyr för min vårdplan cancer hittar du för utskrift https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/min-vardplan/stod-for-inforande/patientbroschyr-min-vardplan-for-urskrift.pdf

Länkar till information för behandlare

Lathund för behandlare (Worddokument) (cancercentrum.se)

Ineras manual för behandlare

Ineras manual för behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör

Talarmanus – begränsad behörighet till Region Jönköpings län (pdf, 709,6 KB)

Generisk modell för processorientering

I Region Jönköpings län arbetar vi för en sammanhållen, personcentrerad cancervård med hög kvalitet. Arbetet med cancerprocessen bygger på metoden för personcentrerad processkartläggning. Det finns en processgrupp som består av processledare och representanter från patientens hela vårdkedja vilket  underlättar kommunikation och en hög grad av samverkan/samordning och samarbete för en god koordinering av vårdförloppet tillsammans med patient/närstående. 

Grundläggande för arbetet är att eftersträva den vision Regionalt cancercentrm (RCC)  Sydöst tagit fram. Detta innebär att arbeta för att färre invånare i sjukvårdsområdet ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva längre med bibehållen livskvalitet - målbilden utgår från:  "Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det." 

Regionsjukvårdsledningen har formulerat sex löften att eftersträva: 

 1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
 2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
 3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
 4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
 5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
 6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Det personcentrerade vårdförloppet är fördelat i sju områden, vart och ett beskrivs nedan. 

Förebyggande

Förebyggande folkhälsoarbete för att undvika cancer. Identifiera specifikt preventivt arbete utifrån respektive process.

Behov uppstår 

Kontakt

Tidig upptäckt på vårdcentral eller mottagning

 • Start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) se FAKTA-dokument och respektive SVF i kunskapsbanken (RCC).
 • Identifiera behov av rehabilitering och starta rehabiliteringsinsatser tidigt.

Utredning

Utredning enligt SVF. Arbeta för att få till en för patienten sammanhållen process. Patientens kontaktsjuksköterska håller ihop förloppet med gott samarbete mellan de olika vårdinstanserna.

 • En plan för utredning och riktlinjer tas fram och förankras i verksamheten.
  • ​Säkerställ förutsättningarna för att patienten kan få en tid i handen för nästa steg, exempelvis tid för undersökningar, diagnosbesked, start av behandling. 
  • En tidsplan utifrån SVF- ledtiderna i förloppet används för varje individuell utredning.
  • Rutin för aktiv överlämning till nästa steg
 • Patientkontrakt med plan för utredningen och överenskommelse tillsammans med patienten påbörjas i början av utredningen. och dokumenteras i patientkontraktet, följs upp fortlöpande.
  • dokumentera i Cancereröversikten under sökord överenskommelse???
  • Patientkontraktet kopieras över till  Min vårdplan, papper eller digital.
 • Hälsoskattning påbörjas tidigt i utredningen. Viss variation förekommer utifrån förlopp....görs i samband med nybesök, inför behandling och fortlöpande med jämna intervall utifrån cancerprocess.
  • Vid identifierat rehabiliteringsbehov sätts stöd in med hjälp av regionens rehabguid (Länk).

Beslut om åtgärd

I enlighet med nationella vårdpgorgram genomförs en multidisciplinär konferens (MDK). Som stöd för detta finns sjukvårdsregionala riktlinjer.

Behandling

 • Plan för behandling
 • Patientkontrakt med planeringen av behandling och överenskommelse tillsammans med patienten.
 • Säkerställ förutsättningarna för att patienten kan få en tid i handen för nästa steg.
 • Rutin för aktiv överlämning till nästa steg
 • Innan start av behandling sker en hälsoskattning och uppföljning av ev.startad rehabiliteringsplan.

Uppföljning av vårdförlopp

Det behöver finnas en tydlig plan för hur uppföljning och ev överlämning till annan vårdgivare beroende av cancerprocess. Den ska var väl dokumenterad och känd av patienten.

cancerrehabilitering....

Palliativ vård

Identifiera när i processen palliativ vård initieras. vilka kontaktvägar? Hur sker kontakt med SSIH/PV?

Strukturerad behovsbedömning

Text...

Tid i handen

 • Tid i handen till nästa steg - utvecklingsarbete i samverkan - kräver överenskommelser i samverkan

Kontaktperson 

Bäckenrehabilitering

En kartläggning är genomförd, fortsatt arbete pausat i väntan på att RCC i samverkan gör ett nationellt omtag parallellt med att RCC Sydöst planerar följa upp det arbete som initerades under 20187/2018? 

Arbetsflöde för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

Uppdatering

Uppdatering av nationella beskrivningar av SVF sker via initiering av SKR. RCC skickar.... Remissrunda... Godkända uppdateringar kommuniceras... programområdet för cancersjukdomar kontaktar under pågående remissrunda, för tidig kännedom och genomgång av förändringar:   

 • aktuell processledare - mailadress
 • vårdens e-tjänster (Cosmic, BOS/ROS, Diver) - mailadress
 • faktakoordinator 
 • v.b. kommunikatör

Tillsammans går ovanstående resurser igenom uppdateringar i förloppet. Ev. åtgärder identidieras och ansvar fördelas. Avstämning sker inför att förändringar slår igenom. 

Uppföljning

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

Följsamhet till rekommenderade arbetssätt och överenskommelser genom egenkontroller.... Respektive verksamhet har ansvar för att överenskommelser följs. 

Avvikelser - Synergi... - hur arbetar vi vidare med detta?

Korrigering av felregistrering - mailas till Folkhälsa och sjukvård - funktionsbrevlåda sjukvardens.itstod@rjl.se  och ange text och uppgifter nedan:

"Mottagare Johan Assarsson samt Pernilla Nilsson. 

 • Ange aktuellt SVF:
 • SVF-ID på
  (högerklicka, välj Översikt – ID finns där):
 • Ange orsak till borttagning:
 • Kontaktperson, ange namn och klinik:
 • Kontaktperson, ange mailadress:

Resultatuppföljning... vårdförlopp... processdialog ?? per år...nuläge, genomförda förändringar, omvärldsbevakning, plan för nästa period och ev. utmaningar. - att utveckla ytterligare. 

Export av data till nationell databas

Den 20:e innevarande månad skickas data som registrerats till och med den siste föregående månad till nationell databas för väntetider i vården. Denna data persenteras på RCC.se/Statistik för standardiserade vårdförlopp. 

Organiserad prostatacancertestning

Beskrivning av pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2023