Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställa och hämta läkemedel, förbrukningsartiklar eller livsmedel till vårdtagare

För att vårdpersonal ska kunna beställa och hämta ut läkemedel på recept till en vårdtagare behövs:

 • Vårdtagarens namn och personnummer.
 • Information om vilket/ vilka läkemedel som ska hämtas ut.
 • Giltig legitimation på den person som ska hämta ut läkemedel. 
 • Fullmakt från vårdtagaren att få hämta läkemedel, alternativt vårdtagarens legitimation.

Fullmakt

För att få beställa och hämta ut läkemedel åt en annan person krävs en tillåtelse från den person det berör. För mer information, se Fullmakter vid recepthantering.

Om det inte finns en fullmakt, eller det inte går att skriva ut en från e-hälsomyndigheten, går det bra att vårdpersonalen tar med vårdtagarens legitimation eller ett handskrivet papper där det framgår att vårdtagaren godkänner att recept för angivna läkemedel hämtas ut vid ett specifikt tillfälle.

Beställning och uthämtade av läkemedel på recept

Vårdpersonal som regelbundet beställer och/ eller hämtar läkemedel till en eller flera vårdtagare bör ha en rutin med ett lokalt öppenvårdsapotek för att beställningarna ska kunna göra säkert och effektivt. Flera apotekskedjor har en beställningsportal för elektronisk beställning av recept till vårdtagare. I annat fall kan en beställningsblankett lämnas eller faxas till aktuellt öppenvårdsapotek, se "Läkemedel på recept, beställning (RjL5195)".

Beställning och utlämnande av recept i kommunal hemsjukvård

 • Att beställa och hämta läkemedel till vårdtagare regelbundet görs som en hälso- och sjukvårdsuppgift eller som ett biståndsbeslut.
 • En överenskommelse mellan den vårdenhet som beställer läkemedel och lokalt öppenvårdsapotek bör upprättas för att underlätta arbetsgången. I överenskommelsen kan det framgå lämpliga dagar/ tider för ordinarie beställning, beställningsunderlag som ska användas (flera apotekskedjor har elektronisk beställningsportal), hur beställningen ska packas och utlämnas.
 • Arbetsgång:
  • Person som är behörig att beställa läkemedel (dvs. är fullmaktstagare) kontrollerar att det finns aktuella recept via Förskrivningskollen alternativt Pascal eller genom utskriften ”Aktuella recept” alternativt ”Förteckning recept”.
  • Beställningen görs till lokalt apotek enligt överenskommelse.
  • Iordingställd beställning hämtas av behörig person och kvitteras, alternativt skickas till enheten enligt överenskommelse.

Beställning och utlämnande av recept i samband med sjukhusbesök

 • I samband med vård på sjukhus eller vårdcentral kan vårdpersonal hjälpa patienter att förbeställa läkemedel från lokalt öppenvårdsapotek.
 • En överenskommelse mellan den vårdenhet som beställer läkemedel och lokalt öppenvårdsapotek bör upprättas för att underlätta arbetsgången, tex kring om beställningar ska faxas eller göras via telefon.
 • Arbetsgång:
  • Beställning görs görs enligt överenskommelse.
  • Om patienten ska hämta läkemedlen själv, anges kontaktuppgifter till patienten så kan apoteket ringa upp eller smsa när beställningen är klar.
  • Beställda läkemedel hämtas oftast i särskild kö för "Hämta paket" på apoteket.

Förteckning "Aktuella recept"

För att undvika att inaktuella läkemedel expedieras är det viktigt att uppmana vårdtagaren, eller dennes närstående, att be personal på apoteket makulera inaktuella recept som finns i förteckningen "Aktuella recept". Vårdpersonal med fullmakt kan efter lokal överenskommelse med ett apotek hjälpa till att makulera inaktuella recept i samband med apoteksärenden. 

Betalning av läkemedel på recept

Betalning av läkemedel på lokalt öppenvårdsapotek kan ske kontant eller månadsfaktura med eller utan delbetalning. Observera att olika apotekskedjor kan ha olika kreditgivare för fakturahantering, så vårdpersonal behöver känna till på vilken apotekskedja delbetalning finns. 

Det förekommer att förskrivning avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Det finns även fall där patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

Beställa förbrukningsartiklar 

Förbrukningsartiklar för användning vid urininkontinens, urinretention, tarminkontinens eller stomi kan förskrivas som hjälpmedel. Likaså förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

För att få förskrivningsrätt krävs att personen är

 • anställd hos landsting, kommun eller vårdgivare som har avtal med landsting eller kommun, och
 • utsedd av en vårdgivare.

Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som ska få förskrivningsrätt för förbrukningsartiklar, och göra bedömningar av behörig personals utbildningar och kompetens. Se Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1

Förbrukningsartiklar kan förskrivas och beställas från apotek eller från Hjälpmedelscentralen, se WebSesam och Sesam-LMN. För att få information om vilka förbrukningsartiklar som förskrivs och beställs var, se Sortiment hjälpmedel.

Beställa livsmedel

För förskrivning, uttag och leverans av livsmedel för speciella medicinska ändamål görs i Sesam-LMN, Hjälpmedelscentralen. Mer information finns på Hjälpmedelscentralens hemsida, WebSesam och Sesam-LMN