Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsrelaterade problem, dvs händelser eller omständigheter i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås

Som läkemedelsrelaterade problem räknas bland annat otillräcklig behandlingseffekt, läkemedelsbiverkningar och praktiska svårigheter vid läkemedelsanvändning.

Flera åtgärder kan vidtas för att minimera läkemedelsrelaterade problem

Olämplig polyfarmaci

I takt med att antalet äldre ökar i Sverige, att vi lever längre samt att fler sjukdomar kan behandlas med läkemedel ökar läkemedelsanvändningen, framförallt hos äldre personer.

Olämplig polyfarmaci, dvs läkemedelsbehandling där läkemedel saknar aktuell indikation, inte har en evidensbaserad indikation eller inte bidrar till att avsedda behandlingsmål, är en patientsäkerhetsrisk. I WHO:s rekommendationer kring att minimera olämplig polyfarmaci lyfts:

  • En tydlig indikation för behandling
  • Kontinerlig utvärdering mot uppsatta mål av effekt och biverkningar (se läkemedelsgenomgång)
  • En plan för fortsatt behandling (se läkemedelsplan)
  • Ett patientcentrerat arbetssätt "Vad är viktigt för dig?" 

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har utifrån WHOs rekommendationer fastställt ett policydokument för att minimera risker:

Policydokument Minimera olämplig polyfarmaci

Att på kliniknivå diskutera följsamhet till lokala och nationella riktlinjer för behandling är ett sätt att förebygga olämplig polyfarmaci. Uppföljning och förebyggande arbete kan göras genom Diver-rapporten Polyfarmaci, se relaterad dokument "Beskrivning av Diver-rapporten polyfarmaci", eller genom MedRave/Primärvårdskvalitet. Verktyg för uppföljning finns även i Nationell uppföljning av läkemedel.

Läkemedelsplan

För att minska negativa läkemedelshändelser visar forskning att interventioner riktade mot rätt ordination och kontinerlig utvärdering av insatt behandling kan höja kvaliteten och öka patientsäkerheten i läkemedelsbehandlingen.

I ett nationellt, Patientkontrakt, SKR, och regionalt, Patientkontrakt, arbete lyfts vikten av en gemensam överenskommelse kring fortsatt vård. Det övergripande syftet är att förbättra vårdkvaliteten och tydliggöra vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske, av vem det ska göras och vem patienten ska vända sig till. Överenskommelse kring fortsatt läkemedelsbehandling görs med en Läkemedelsplan.

I läkemedelsplanen ska det framgå vad läkemedelsbehandlingen ska åstadkomma (behandlingsorsak och behandlingsmål), samt hur, när och av vem den ska utvärderas.

Läkemedelsplanen dokumenteras i journalen enligt Rekommenderat arbetssätt för överenskommelse.

2021 genomfördes ett förbättringsarbete i Region Jönköpings län i syfte att utveckla en gemensam läkemedelsplan, se Patientkontrakt för läkemedel, förbättringsarbete 2021 under relaterad information. Under 2022-2023 testas och utvärderas i läkemedelsplanen i klinisk verksamhet i primärvård, men den ingår redan som en del av sammanhållen plan under Överenskommelse i Cosmics journal.

Dokumentation av och ansvar för fortsatt behandling

Läkemedelsförändringar (insättning, utsättning, dosjustering) ska dokumenteras under sökord Läkemedelsförändring i Cosmic, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Den som förskriver ett läkemedel ansvarar för uppföljning av effekt/ biverkan. Plan för uppföljning ska kommuniceras med patient och övriga eventuellt involverade.
Ansvar för behandling och uppföljning kan lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista. Inom Region Jönköpings län skickas remiss till den förskrivare/ vårdenhet som är tänkt att överta ansvaret. Remissen måste accepteras innan ansvaret övertas. Se Riktlinjer för remisser i Cosmic (internt dokument)

Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång är en åtgärd för att minska risken för läkemedelsrelaterade problemen. Inom Region Jönköpings län finns praktiska tips för hur Läkemedelsgenomgångar i praktiken genomförs.