Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsgenomgångar i praktiken

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har tagit fram länsövergripande riktlinjer för arbete med läkemedelsgenomgångar, se riktlinjer "Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsgenomgångar".

Vid en enkel läkemedelsgenomgång görs en läkemedelsavstämning med bedömning och åtgärd av de läkemedelsrelaterade problem som eventuellt identifierats.

Om det finns kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas. En fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients hela läkemedelsanvändning. 

Arbetsgång vid en fördjupad läkemedelsgenomgång

 • Gör en läkemedelsavstämning, dvs stäm av med patienten, eller med eventuell närstående eller annan person som är involverad i patientens läkemedelsbehandling, kring vilka läkemedel som används.
 • För varje enskilt läkemedel, besvara följande frågor:
  • Finns det aktuell indikation för behandling med läkemedlet?
  • Finns det dokumenterad effekt på symtom eller sjukdom som läkemedlet är givet för?
  • Är läkemedlet och doseringen anpassad till patientens ålder,  njur-och leverfunktion?
  • Finns det något icke-farmakologiskt alternativ?
  • Är biverkningar, eller risk för biverkningar, större än läkemedlets nytta?
  • Finns det, eller finns det risk för, interaktioner?
  • Har patienten flera läkemedel inom samma terapiområde, med risk för dubbelförskrivning?
 • Säkerställ att det finns dokumenterade behandlingsmål och en plan för fortlöpande utvärdering av läkemedlen
 • Vid eventuell utsättning av ett eller flera läkemedel, kontrollera hur snabbt läkemedlet kan sättas ut utan besvärande biverkningar.
 • Dokumentera läkemedelsgenomgången (se nedan)

Arbetsmaterial att använda vid en läkemedelsgenomgång

Fakta och stöd vid läkemedelsgenomgång

Dokumentation

Att en läkemedelsgenomgång är genomförd ska dokumenteras i patientens journal Dokumentation

Farmacevtiskt stöd

Ett multiprofessionellt arbetssätt är önskvärt vid fördjupade läkemedelsgenomgångar. Samverkan mellan patient, närstående, omvårdnadspersonal, sjuksköterska och läkare kan kompletteras med apotekare. Inom Region Jönköpings län finns apotekare att tillgå genom Område Hälso- och sjukvårdsfarmaci.

Förfrågningar om läkemedelsgenomgång på enstaka patient, kontakta apotekare i första hand genom funktionsbrevlådan "Apotekare RJL" i Cosmic Messenger. 
Vid önskemål om ett mer systematiskt arbetssätt skickas förfrågan till funktionslådan "Apotekare" i Outlook.