Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsgenomgångar i praktiken

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har tagit fram länsövergripande riktlinjer för arbete med läkemedelsgenomgångar, se riktlinjer "Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsgenomgångar".

Vid en enkel läkemedelsgenomgång görs en läkemedelsavstämning med bedömning och åtgärd av de eventuella läkemedelsrelaterade problem som identifierats.

Om det finns kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång erbjudas för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning.

Frågor att besvara vid en fördjupad läkemedelsgenomgång

  • Finns det fortsatt indikation för behandling med läkemedlet?
  • Finns det dokumenterad effekt på symtom eller sjukdom som läkemedlet är givet för?
  • Är läkemedlet och doseringen anpassad till patientens ålder,  njur-och leverfunktion?
  • Har patienten flera läkemedel inom samma terapiområde? Dubbelförskrivning?
  • Är biverkningarna eller risk för biverkningar större än läkemedlets nytta?
  • Finns det risker för interaktioner?
  • Finns det ett mål och en plan för fortlöpande utvärdering i behandlingen med läkemedlet?
  • Vid behov, hur snabbt kan läkemedlet sättas in eller sättas ut utan besvärande biverkningar?
  • Finns det icke-farmakologiska alternativ?

Arbetsmaterial att använda vid en läkemedelsgenomgång

Fakta och stöd vid läkemedelsgenomgång

Farmacevtiskt stöd

Ett multiprofessionellt arbetssätt är önskvärt vid fördjupade läkemedelsgenomgångar. Samverkan mellan patient, närstående, omvårdnadspersonal, sjuksöterska och läkare kan kompletteras med apotekare. Inom Region Jönköpings län finns apotekare att tillgå genom Område Läkemedelsförsörjning. Vid önskat stöd, ta kontakt via mejl apotekare@rjl.se