Navigera till sidans huvudinnehåll

Översikt över avtal och överenskommelser

Överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende avser övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet med 18 och 18 b §§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) från regionen till kommunerna. Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt boende.

Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skydlighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Kontaktpersoner: ulrika.stefansson@rjl.se anneli.forsgren@rjl.se

Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan i ordinärt och särskilt boende

Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende syftar till att stödja den gemensamma ambitionen om att tillsammans tillgodose befolkningens behov av hälso-och sjukvård och i större utsträckning utgå från patientens behov, snarare än organisatoriska gränser. Avtalet omfattar patienter i särskilt boende inklusive korttidsboende, där boende eller vistelsen beviljats enligt Socialtjänstlagen eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och patienter i ordinärt boende med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.  Lokala överenskommelser tecknas mellan vårdcentral och respektive kommun.

Kontaktpersoner: ulrika.stefansson@rjl.se anneli.forsgren@rjl.se

Samverkan och samordning vid vård och omsorg i hemmet

Samverkan och samordning vid vård och omsorg i hemmet – överenskommelse Jönköpings län

Länsinvånare med behov av insatser från flera huvudmän och verksamheter kan själv ha svårt att samordna de processer och insatser de har behov av. Denna överenskommelse beskriver det gemensamma agerandet när personen är hemma, och kompletteras med ”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län”. Fördjupade beskrivningar för målgruppen Äldre och Barn finns framtagen. Dessutom finns Överenskommelse habilitering.

Kontaktpersoner överenskommelse Äldre: susanne.lundblad@rjl.se gunnel.baazius@rjl.se

Kontaktpersoner överenskommelse Barn: veronica.ottosson@rjl.se  karina.wahl@rjl.se

Kontaktpersoner överenskommelse Habilitering: maria.list.slotte@rjl.se 
inga-lill.hafstrom@rjl.se

Samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län utgår från Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som trädde i kraft i januari 2018. Överenskommelsen är tecknad för att särskilt främja god planering vid utskrivning så att personer med fortsatt behov av insatser kommer hem så snart som möjligt efter att behandlande läkare bedömt att personen är utskrivningsklar.

Kontaktpersoner: ulrika.stefansson@rjl.se anneli.forsgren@rjl.se

Läkemedel i vårdens övergångar, ordinärt och särskilt boende

Läkemedel i vårdens övergångar, ordinärt och särskilt boende Rutinen gäller läkemedelshantering vid överflyttningar mellan ordinärt eller särskilt boende och inneliggande vård på länets tre sjukhus. Den avser patienter som är, eller i samband med vårdtillfället blir, inskrivna i kommunal hemsjukvård för stöd i läkemedelshanteringen.

Kontaktpersoner: malin.m.holmkvist@rjl.se

Samordnad individuell plan(SIP)

Samordnad individuell plan(SIP) -Överenskommelse som genom förbättrad samordning ska ge ökat inflytande och delaktighet för de personer som har behov av stöd och samordning i form av en SIP. Den ska ge den enskilde, närstående, berörda vård- och omsorgsgivare en helhetsbild av personens behov och situation och säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola tillgodoses.

Kontaktperson: ulrika.stefansson@rjl.se

SIP Barn, kontaktperson: veronica.ottosson@rjl.se

Fast vårdkontakt

Riktlinjer fast vårdkontakt en fast vårdkontakt utses om patienten begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Den fasta vårdkontakt som finns där patientens huvudsakliga vård ges kan ha bra förutsättningar att kunna överblicka patientens hela vårdsituation och samordna övriga vårdkontakter. Dokument beskriver vad fast vårdkontakt innebär samt ansvarsfördelning och hur samordning och samverkan kan genomföras. Riktlinjen utgör grunden för lokala verksamhetsrutiner och uppdragsbeskrivning.

Kontaktperson: ulrika.stefansson@rjl.se erica.kyhlberg@rjl.se

Patientkontrakt

Patientkontrakt, Region Jönköpings län stödjer samskapandet genom en överenskommelse. Utgångspunkten i överenskommelsen är patientens behov, resurser och erfarenheter som tillsammans med vårdens kompetenser ger individuella överenskommelser som stöd för en god hälsa. Överenskommelsen innehåller vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. Överenskommelsen dokumenteras i journalen och ska finnas tillgänglig för både vårdpersonal och patient.

Kontaktperson: maria.e.johansson@rjl.se