Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Detta är sjukvårdens ledningsgrupps förslag till uppdragsbeskrivning, senast reviderad 2022-12-06.

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Region Jönköpings län organiserar hälso- och sjukvård och tandvård i länsövergripande verksamhetsområden och tecknar avtal med privata vårdgivare inom primärvård och specialiserad vård.

Region Jönköpings län organiserar dessutom länsgemensamma programområden utifrån regionernas överenskommelse att samverka i Nationellt system för kunskapsstyrning. Syftet är att förbättra verksamheternas möjligheter att systematiskt utveckla och säkerställa god och jämlik vård för alla länsinvånare.

Programområden är en vidareutveckling av en mångårig och framgångsrik samverkan i medicinska programgrupper och processgrupper, arbetet med regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta samt införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Det här dokumentet beskriver systemet för kunskapsstyrning och de länsgemensamma programområdenas uppdrag och ansvar.

Nationellt system för kunskapsstyrning

Överenskommelse och vision

Regionernas överenskommelse att samverka i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården omfattar kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys och stöd för verksamhetsutveckling och ledarskap.
Visionen för samverkan är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Systemet rymmer även partnerskap med statliga myndigheter och samverkan med kommuner, patientorganisationer och professionsföreningar. Varje nivå i systemet tar ansvar för sin del och samspelar med de andra nivåerna.

Vårdteamet

 • utgår från bästa möjliga kunskap
 • anpassar arbetet efter individens behov
 • analyserar sina resultat
 • sätter mål
 • efterfrågar stöd när det behövs
 • gör ständiga förbättringar
 • sprider goda erfarenheter

Sjukvårdsregioner och regioner

 • sätter mål, analyserar och följer resultat
 • återkopplar och för dialog om kvalitet
 • tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd
 • har en struktur för implementering och förbättringsarbete
 • stöder samverkan

Nationell nivå

 • samverkar med huvudmän och myndigheter
 • samverkar om nationella kunskapsstöd
 • samverkar om indikatorer, uppföljning, jämförelser och analyser
 • samverkar i gemensamma utvecklingsområden.

Nationell samverkan organiseras i programområden och samverkansgrupper med representation från de sex sjukvårdsregionerna. Motsvarande organisation finns för Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland organiserar regionala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Kunskapsstyrning i praktiken

Regionernas samverkan för kunskapsstyrning utgår från att värdet i hälso- och sjukvården skapas i mötet mellan patient och medarbetare.

Kunskapsstyrning i praktiken innebär att

 • bästa möjliga kunskap används i varje möte
 • mötet kan följas upp och analyseras på både individ- och gruppnivå
 • förbättringsområden som identifieras och prioriteras tillsammans med patienten är en del av vardagen
 • det är enkelt att arbeta kunskapsbaserat.

Utgångspunkter

I den komplexa hälso- och sjukvården är kvalitetsfokus, hållbar utveckling, samverkan, gemensam systemförståelse och våra grundläggande värderingar strategiska framgångsfaktorer för att nå bästa möjliga resultat.

Innovationer, förbättringar och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet. Genom att förbättra och effektivisera nuvarande verksamhet frigörs arbetstid och andra resurser som kan satsas på nya områden och åtaganden.

God vård

Socialstyrelsens sex dimensioner för god vård är kunskapsstyrningens övergripande mål:

 • Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet.
 • Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.
 • Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
 • Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård eller omsorg.
 • Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till hela befolkningen.

Nära vård

Kunskapsstyrningen ska stödja nära vård där invånarnas förmågor tas tillvara i samverkan mellan civilsamhälle, kommun och region så att gemensamma resurser används så effektivt som möjligt.

Processorientering

För att skapa värde och nå uppställda mål med lägsta möjliga resursinsats krävs ständiga och systematiska förbättringar av tydligt definierade processer och arbetssätt. För att kunna nå bästa möjliga resultat i hela organisationen är det viktigt att processer som upprepas på flera ställen utformas lika. Eftersom värdet i hälso- och sjukvården framför allt skapas i mötet mellan patient och medarbetare är det viktigt att även lednings- och stödprocesser utgår från och stöder det mötet.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Hälso- och sjukvårdens komplexitet ställer krav på ledning och styrning av både verksamheter och processer. Region Jönköpings läns strategi för ledning och styrning utgår från regionens vision, grundläggande värderingar och fastställda mål. Strategin bygger på ett engagerat ledarskap, allas delaktighet och ansvar, öppenhet och tillit i ett effektivt samarbete utan gränser.

Programområdenas uppdrag

Länsgemensamma programområden ska inom ramen för sina områden

 • följa upp och analysera resultat i hela vårdkedjan
 • samordna och stödja systematiskt förbättringsarbete för god vård
 • anpassa och införa arbetssätt och metoder utifrån nationella kunskapsstöd
 • ansvara för länsgemensamma kunskapsstöd
 • analysera och rapportera behov av investeringar och kompetensutveckling
 • analysera konsekvenser och lämna synpunkter på remisser
 • nominera och stödja representanter till sjukvårdsregionala grupper
 • omvärldsbevaka och initiera frågor för sjukvårdsregional samverkan
 • samverka med andra programområden och stödresurser

Samarbetet i programområden ska bidra till minskad variation utifrån dimensionerna för god vård, men även stödja ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt, omställningen till nära vård samt digitalisering och utveckling av e-hälsa.

Värdskap och ledningsstöd

För att säkerställa ledningsstöd och skapa drivkraft i samverkan finns ett värdskap för programområdena. Värdskapet utgörs av sjukvårdsdirektörerna, tandvårdsdirektören och cheferna för sektionerna för folkhälsa, primärvård och rehabilitering på Regionledningskontoret. Värdskapet utser grundbemanning och ansvarar för uppföljning och förutsättningar för de länsgemensamma programområdena.

Ledningsgruppen för samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner (REKO) är ledningsstöd för frågor som berör kommunal verksamhet.

Kirurgisk vård, folkhälsa, primärvård och rehabilitering

 • Cancersjukdomar
 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Medicinsk vård, folkhälsa, primärvård och rehabilitering

 • Akut vård
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Endokrina sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Äldres hälsa

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, folkhälsa, primärvård och rehabilitering

 • Levnadsvanor
 • Medicinsk diagnostik
 • Psykisk hälsa
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Folktandvården, folkhälsa, primärvård och rehabilitering

 • Tandvård

Sammansättning och bemanning

För programområdenas breda uppdrag krävs multiprofessionell kompetens från hela vårdkedjan och olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet inklusive privata vårdgivare.

Programområdenas sammansättning utöver grundbemanning kan variera beroende på områdets omfattning, berörda professioner, utvecklingsbehov, andra samarbeten, nuvarande och framtida verksamhetsorganisation samt insatser i budget med verksamhetsplan.

Grundbemanning

 • ordförande (1-2)
 • processtöd
 • controller
 • person med patienterfarenhet
 • administrativt stöd

Uppdragstagarnas närmsta chef godkänner hur mycket tid som avsätts till uppdraget. Arbetstiden kan variera mellan olika programområden och olika tider på året.

Ordförande

Programområdets ordförande

 • driver arbetet framåt enligt uppdraget i dialog med värdskapet
 • verkar för att arbetet omfattar patientens process i hela vårdkedjan
 • initierar, planerar och leder möten
 • skapar rutiner och fördelar arbetsuppgifter i samråd med gruppen
 • kommunicerar med motsvarande regionala programområde, andra länsgemensamma programområden och stödresurser.

När värdskapet bedömer det lämpligt kan uppdraget som ordförande delas av två personer, en från primärvården och en från den specialiserade vården. Mandatperioden för ordförande är tre år.

Processtöd

Programområdets processtöd

 • utgör ett kvalificerat stöd i systematiskt förbättringsarbete
 • driver vid behov delar av gruppens arbete
 • handlägger nomineringar till sjukvårdsregional samverkan
 • sammanställer svar på remisser och frågor tillsammans med ordförande

Controller

Programområdets controller

 • utgör ett kvalificerat stöd för uppföljning, ledning och styrning
 • stödjer programområdet med analyser, rapporter, kalkyler och resultatuppföljning.

Person med patienterfarenhet

Programområdets person med patienterfarenhet bidrar med perspektiv från patienter och närstående.

Programområdets processtöd rekryterar och introducerar personen. Uppdrag, tidsåtgång och ersättning dokumenteras i en överenskommelse. Ersättningen baseras på skattepliktigt arvode och reseersättning enligt nationell modell.

Administrativt stöd

Programområdets administrativa stöd

 • administrerar handlingsplaner och rapporter
 • administrerar kunskapsstöd
 • bokar och dokumenterar möten.

Variabel bemanning

Ledamöter
Programområdets ledamöter

 • bidrar med kompetens och expertkunskap
 • kommunicerar inom sin egen organisation och ansvarsområde.

Programområdets värdskap och ordförande utser ledamöter. Närmsta chef godkänner hur mycket tid som ska avsättas till uppdraget. Arbetstiden kan variera mellan olika programområden och olika tider på året.

Kommunrepresentanter
Frågor som berör kommunal verksamhet kanaliseras i första hand till länets strategigrupper och ledningsgruppen för samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner (REKO).

Kommunerna utser eventuella representanter i länsgemensamma programområden. Närmsta chef godkänner hur mycket tid som ska avsättas till uppdraget. Arbetstiden kan variera mellan olika programområden och olika tider på året.

Ansvar och arbetssätt

Programområdena arbetar på uppdrag och mandat från sjukvårdens ledningsgrupp.

Programområdets ordförande har kontinuerlig dialog med värdskapet. Frågor som inte kan lösas av ett enskilt programområde eller flera programområden i samverkan lyfts till sjukvårdens ledningsgrupp via värdskapet.

Programområdenas aktiviteter och resultat integreras i ordinarie verksamhetsplanering, månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisningar.

Arbetsgrupper

Programområdena kan i samråd med värdskapet tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för prioriterade insatser eller permanenta arbetsgrupper för delar av uppdraget.

Stödresurser

Resurser för metodstöd och stöd för exempelvis analys, digitalisering, patientsäkerhet, levnadsvanor, läkemedel, upphandling och kommunikation finns i ordinarie linjeorganisation. Vid behov samordnas stöd via de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna.

Mötesplatser

Respektive programområde kompletterar befintliga mötesplatser (exempelvis ledningsgrupper, ledningsdialoger, Storgrupp sjukvård och forum för samverkan med länets kommuner) utifrån sitt uppdrag och identifierade behov.

Mötesplatserna används för att skapa samsyn och lösa problem tillsammans.
Programområdena möter sjukvårdens ledningsgrupp i dialog om måluppfyllelse, förbättringsbehov och prioriteringar två gånger om året som en del i arbetet med regionens budget med verksamhetsplan.

Finansiering

Kostnader för programområdenas arbetstid, möten, resor och lokaler finansieras inom befintliga ramar. Det är varje programområdes ansvar att hushålla med resurserna och arbeta kostnadseffektivt.

Om dokumentet

Beskrivningen och uppdraget till länsgemensamma programområden är framtagen av sjukvårdens ledningsgrupp. Det ersätter tidigare beslut i maj 2014 (dnr LJ2013-1535) och maj 2006 (dnr LK06-0163).