Navigera till sidans huvudinnehåll

Rehabiliteringskatalog

Insatskatalogen/välfärdsguiden sökverktyg via webben

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökverktyg som samlar insatser för personer i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Där kan man söka efter insatser som ger arbetsträning, praktik och annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns även insatser som ger stöd i studier eller arbete, förebyggande åtgärder, social rehabilitering och annat socialt stöd.

Insatser som finns sökbara är sådana som finns inom området för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden dvs Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommun samt inom kort även området för Finnvedens samordningsförbund dvs Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun. Insatskatalogen kommer att ersättas av Välfärdsguiden, se nedan.

Insatskatalogen

Välfärdsguiden

i Välfärdsguiden kan du hitta information, vägledning och inspiration på vägen. Välfärdsguiden är under utveckling och kommer att ersätta Insatskatalogen.

Välfärdsguiden

ATV - Alternativ till våld Jönköpings län  

Målgrupp

Personer som utövat någon form av våld i nära relationer.
Personer som kommit ur en relation där det förekommit våld och därav utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Innehåll

Specifik psykologisk behandling inom området våld i nära relationer. 

Ort

Jönköping, men har hela länet som upptagningsområde
Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, Rehabiliteringscentrum 1, Hus T7

Kontakt

010-241 10 10 (välj "Jönköping")
rehabiliteringscentrum.jonkopings@rjl.se

Enter

Målgrupp

Personer i arbetsför ålder (18-64 år) som har behov av insatser från flera verksamhetens aktörer och bedöms ha en arbetsförmåga inom ett år. Personer i åldersgruppen 18-29 år med psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning prioriteras. 

Innehåll

Kartläggning, handlingplan, hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier exempel på aktiviteter: studie- & yrkesvägledning, hälsoinventering, prova nya arbetsuppgifter, friskvårdsaktiviteter

Ort

Jönköping

Remiss/anmälan

Kan göras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd. Information och anmälningsblankett finns på Enters hemsida.

FIA - Funktionsnedsatta i arbete 

Målgrupp

Personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är redo att arbeta men behöver stöd på vägen att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Innehåll

Coaching enligt Supported Employment metodiken och MI, matchning mot arbetgivare, praktik, arbetsprövning.

Ort

Jönköping

Remiss/anmälan

Kan göras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd. Information och kontaktuppgifter finns på FIAs hemsida.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecificerad smärta. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk. 

Innehåll

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och biblioteksaktiviteter.

Ort

Olika platser i länet. Se webbplatsen.

Remiss

Görs av Region Jönköpings län. Mer information finns på KURs hemsida.

Naturbaserad rehabilitering (NBR)

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, så som utmattningsyndrom. 

Ort

Klevarp vid Tenhults natursbruksgymnasium

Remiss

Görs av Region Jönköpings län. Mer information finns på NBRs hemsida.

Mitt val

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna (19-67 år) och som bor i kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo och behöver stöd för att närma sig arbete. 

Innehåll

En kurs där man får fundera på över vad du är bra på, vad du vill och behöver för att närma sig arbetslivet. Kursen är 4 veckor lång och sker i grupp. Två tillfällen i veckan a´2 timmar. Handledarna kommer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Ort

Värnamo

Delta

Kontakta ansvarig handläggare på Försäkringskassan. 

Mitt val

Smärtrehabilitering på Rehabmedicin 

Målgrupp

 • Långvarig smärta, ska vara medicinskt färdigutredd
 • Arbetsför ålder
 • Behov av samordnat multiprofessionellt team

Innehåll

Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter.

Ort

Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jönköping

Remiss

Görs av vårdenheter inom Region Jönköpings län. Mer information finns på följande hemsida.

More to Life-samtalscaféer 

Målgrupp

 • Unga vuxna, 20-29 år
 • Lättare psykisk ohälsa
 • Ej i behov av behandling/terapi

Innehåll

På samtalsceféet tar man upp allt från hälsofrågor till relationer. Hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop. Deltagaren får förutsättningar till att skapa förändring utefter behov, ökad balans i vardagen och empowerment genom att dela tankar och erfarenheter med andra. Träffarna sker i cafémiljö vid fem tillfällen och leds av en More to lift-coach.

Ort

Region Jönköpings län, sektionen för folkhälsa - Jönköping. 

More to Life-samtalscafé, 1177.se

NOVA - stöd i förändring

Målgrupp

Bor i Habo, Jönköping, Mullsjö eller Vaggeryds kommun

 • Individer mellan 18-64 år. Prioriterad målgrupp är unga 18-29 år.
 • Individer som har och/eller upplever begränsningar för att komma vidare mot arbetsförberedande insatser. Begränsningarna kan bero på funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar arbetsförmågan.
 • Individer som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå och förbättra sin förmåga till att kunna delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser.

Individen ska kunna kommunicera och reflektera på svenska kring sin egen livssituation.

Individen ska vara i behov av stöd, i form av förberedande aktiviteter såsom självstärkande övningar och friskvård, för att komma vidare mot arbetsmarknadsinriktade insatser.

Innehåll

Start med studiebesök. Därefter ansökan och beslut om deltagande eller ej. Börjar med introduktionssamtal. När man är redo går man in i grupp 2 förmiddagar i veckan + individuella samtal.

NOVA -stöd i förändring (finsamjonkopingslan.se)

Nya vägar

Målgrupp

Bor i Gislaved eller Gnosjö kommun (16-67 år)

 • riskerar att bli sjukskriven eller
 • är sjukskriven (helt eller deltid) eller
 • är utan arbete och riskerar att bli passiv och isolerad i din vardag eller
 • uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan

och 

 • bedöms ha förmåga att ta till sig och genomföra aktiviteterna och att det finns skäl att tro att arbetsförmågan kommer påverkas till det bättre. 

Innehåll

Deltagande sker vanligtvis under 3 mån. Innehållet anpassas efter personens förutsättningar och kan handla om att lära sig hantera stress, fysisk träning, kost- och sömnvanor, vardagsrutiner eller skapande i någon form. Målet är att man ska känna sig redo att ta steget mot arbete eller studier. 

Delta

Kontakta projektledaren eller ansvarig samordnare i Gnosjö respektive Gislaveds kommun. Kontaktuppgifter finns på nedan hemsida. 

Nya vägar

Recovery college Jönköpings län

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter, som har hämtat inspiration från Recovery Colleges i England. Recovery College erbjuder kurser inom området psykisk ohälsa. Deras strävan är att genom utbildning stödja återhämtning.  

Kurserna är öppna för alla som är intresserade, såväl yrkesverksamma som privatpersoner.
Man är välkommen oavsett om man själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller helt enkelt är intresserad och vill lära sig mer.

Exempel på kurser: Återhämtning från psykisk ohälsa, personliga drömmar och mål, ångest - att leva med och hantera, levnadsvanor och mående, att vara anhörig

För kursprogram, se Recovery College Jönköpings län (rjl.se)

ReDO - vardagsrevidering 

Målgrupp

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform.

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra grupper

Innehåll

Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Ort

Vissa vårdcentraler

 

Samtal om livet (SOL)

Kursen Samtal om livetär en väl beprövad modell för att i grupp hitta sina egna hälsosamma strategier fysiskt, psykiskt, socialt, existentiellt och i relation till arbete.

Planeras grupper i Huskvarna, Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Vetlanda, Sävsjö/Vrigstad, Nässjö, Aneby och Eksjö. Kurserna ska ses som komplement till vårdens och hälsocenters insatser. 

Målgrupp är personer med långvarig smärta eller psykisk ohälsa, och som i kreativa reflekterande gruppsamtal vill hitta sina egna livsstilsförbättringar. Personer som vill/behöver stanna upp och planera för ett hållbart liv.

För mer information
Linda Wennerholm, linda@origoresurs.se tel 0763-073671

Självhjälpsgrupper 

Syfte

Att träffa andra med liknande erfarenheter i en självhjälpsgrupp kan göra att man mår bättre och hitta styrka att gå vidare. 

Innehåll

Gruppen startar så snart 5-8 personer anmält intresse att samlas om samma tema/angelägenhet. De första 4 träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov.

Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att delta i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.

Ort

Hela länet

Självhjälpsgrupp via Region Jönköpings län

Självhjälpsgrupp, 1177 Vårdguiden

Självhjälpsgrupp via Hjärnkoll Jönköping

Växthuset

Ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, för sjukskrivna eller arbetslösa som upplever att kraften tagit slut. 

 • 12 veckor - två halvdagar i veckan (gruppsamtal resp någon form av aktivitet). Totalt 8 timmar per vecka
 • Förrehabiltiering - fysisk, mental och existentiell hälsa som en väg tillbaka till balans i tillvaron. Det goda samtalet och naturen som verktyg.
 • Även personer från Habo och Mullsjö kommun ges möjlighet att delta. Vid stor efterfrågan prioriteras personer boende i Jönköpings kommun

För anmälan och mer information: Svenskakyrkan.se/jonkoping/vaxthuset

SE - Höglandet

Syfte

Stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykiska ohälsa eller tidigare missbruk.

Målgrupp

Personer i arbetsför ålder (18-64 år), fokus på unga individer (18-29 år), som är motiverade och har en vilja att nå arbete eller studera men som har funktionshinder, psykisk ohälsa eller tidigare missbruk.

Stödet ges genom SE-coacher med Supported Employment-metoden. Coacherna är anställda i kommunerna på Höglandet. Varje kommun har en remittentgrupp som träffas en gång per månad. Remittentgruppen består av SE-coacher, rehabkoordinator på psykiatrisk mottagning, representant från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Remiss kan komma från alla fyra parter dvs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt psykiatrin. 

SE-Höglandet

Slottsgruppen 

Målgrupp

Erbjuder individer från 20 års ålder behandling för alkohol-och/eller beroendeproblematik enligt Minnesotamodellen.

Innehåll

Behandlingen pågår ett år och innefattar:

 • Gruppbehandling - 8 veckor på heltid inkl anhörigprogram
 • Efterbehandling i grupp - 44 veckor, en dag i veckan.

Ort

Jönköping. Behandlingen är kostnadsfri för individer som bor i Jönköpings kommun. Andra kommuner kan köpa platser. 

Slottsgruppen