Navigera till sidans huvudinnehåll

VRE

VRE betyder vankomycinresistenta enterokocker och innebär resistens mot vankomycin. De arter som är aktuella är Enterococcus faecium och Enterococcus faecalis med resistensgenerna vanA och vanB. Bärarskap av VRE i tarmen ger inga symtom. Även urinvägar, luftvägar och sår kan vara koloniserade utan tecken till infektion. VRE kan orsaka samma infektioner som känsliga enterokocker, som exempelvis sepsis, endokardit och urinvägsinfektion.

VRE är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om VRE, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad
  • Markera bärarskapet under Smitta i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic
  • Kontakta Vårdhygien vid nyupptäckt fall av VRE inom vård och omsorg, för stöd i beslut om vårdhygieniska rutiner och eventuell smittspårning

Förhållningsregler

Eftersom sjukdomen inte räknas som allmänfarlig ges inga förhållningsregler. Ge information och råd enligt smittskyddsbladet.

Smittspårning

Nyupptäckta fall remitteras till infektionskliniken för uppföljning. Smittspårning är framför allt aktuell inom vård och omsorg.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • typ av infektion och anledning till undersökning
  • sannolikt smittland
  • smittväg
  • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för den

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer - VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg, multiresistenta bakterier (mapp)

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

MRB Provtagning patienter

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

MRB slutenvården - Information till patienter som kontrollodlas

MRB-checklista som patient kan fylla i själv

MRB-checklista, vid inläggning på sjukhus eller upprepade vårdkontakter i öppenvård

MRB-sticka för utskrift

Externa länkar

Sjukdomsinformation om VRE (Folkhälsomyndigheten)