Navigera till sidans huvudinnehåll

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Det finns olika begrepp som används för att beskriva en funktionsnedsättning eller ringa in frågor kring livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Enligt socialstyrelsen definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Många gånger handlar det om bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Offentlig verksamhet har ett stort ansvar att utforma miljöer, information, kommunikation service och tjänster så att alla kan ta del av välfärden på lika villkor.

Funktionsrätt handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter oavsett funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att samhället och den välfärd som erbjuds, utformas utifrån olika människors behov.

Funktionsrättsarbetet tar sin utgång i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN). För att omsätta konventionen i praktisk handling är den nationella inriktningen för funktionshinderpolitiken att skapa jämlikhet, delaktighet och utforma ett samhälle med mångfald som grund.

Länk till mer information om Funktionsrätt

Allmänt om funktionshinder (PowerPoint uppspelning)

(Presentationen går att spela upp som ett rullande bildspel med ljud, men är även klickbar för möjlighet att läsa uppläsartexten.)

Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter, information, kommunikation, service och tjänster.

Det finns flera saker att tänka på för att uppnå tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt rörelseförmåga-, nedsatt syn- eller hörsel samt nedsatt kognitiv förmåga.

Länk till mer information om Tillgänglighet

Checklistor och villkor

Checklista fysisk tillgänglighet till lokaler (VC)

Region Jönköpings läns riktlinjer för doft, växt och assistanshund

Tillgänglig reception

Tillgänglig toalett (RWC)

Tillgängligt väntrum

Universell utformning innebär att samhället utformas med en medvetenhet om de olika behov som finns bland befolkningen. Att arbeta med principen om universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början och därigenom undvika behov av anpassningar i efterhand.

Länk till mer information om Universell utformning