Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i vårdens övergångar

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, dvs när patienten är på ett mottganingsbesök, skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå.

Tillsammans med WHOs Medication Safety in Transisition of Care lyfts följande centrala delar för en god och säker vård i vårdövergångar:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

  • Håll läkemedelslistan i patientjournalen uppdaterad. Läkemedelslistan är central i kommunikation med patient, närstående samt annan hälso- och sjukvårdspersonal kring fortsatt läkemedelsbehandling, se riktlinje Ordination och hantering av läkemedel - Ordination av läkemedel  Läkemedelslistan. Region Jönköpings län stödjer LOKs och Läkarförbundets riktlinjer kring en gemensam läkemedelslista, se Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.
  • Efterhör om patienten vill ha en utskrift av läkemedelslistan i samband med vårdbesöket. Läkemedelslistan från journalsystemet Cosmic kan nås av patienten via 1177 - journalen på nätet.
  • Om en patient har stöd i sin läkemedelshantering av kommunal hälso- och sjukvård, förmedla en aktuell läkemedelslista till ansvarig sjuksköterska när läkemedelsförändringar gjorts, se riktlinje Ordination och hantering av läkemedel, Samverkan. Läkemedelslistan från journalsystemet Cosmic kan nås av vårdpersonal via NPÖ.

Information om och utbildning i läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet, se LOK - Lärande- och Kompetensportalen

Dokumentation av läkemedel

Läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket dokumenteras av förskrivaren i patientsjournalen under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Överenskommelse kring fortsatt behandling

Den som ordinerar ett läkemedel ansvarar för uppföljning av insatt ordination. I en vårdövergång kan ansvar för behandling och uppföljning lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista. Patienten behöver få information om sin fortsatta behandling, i en överenskommelse kring fortsatt vård.

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

Förvissa dig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, dvs att läkemedel finns tillgängligt och att patienten kan hantera dem.