Navigera till sidans huvudinnehåll

MRSA

MRSA betyder meticillinresistenta Staphylococcus aureus och innebär resistens mot betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). Staphylococcus aureus ingår i S.aureus-komplexet. Komplexet omfattas av S.aureus, S.argenteus, S.schweitzeri, S.roterodami och S.singaporensis. Arterna är mycket närbesläktade och de ger också upphov till liknande klinisk bild. De ska därför handläggas på samma sätt.

Bärarskap på hud eller slemhinnor ger inga symtom. Även sår och andra hudlesioner kan vara koloniserade utan tecken till infektion. Precis som känsliga Staphylococcus aureus kan MRSA orsaka infektioner i hud- och mjukdelar, exempelvis impetigo eller bölder, men även sepsis och andra invasiva infektioner.

MRSA är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler
  • Smittskyddsanmälan
  • Markera bärarskapet under Smitta i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic
  • Remittera nyupptäckta fall till infektionskliniken för smittspårning och uppföljning
  • Kontakta Vårdhygien vid nyupptäckt fall av MRSA inom vård och omsorg, för stöd i beslut om vårdhygieniska rutiner och smittspårning

Förhållningsregler

Ge förhållningsregler enligt smittskyddsblad.

Personal eller studerande inom vård och omsorg ska inte delta i vårdarbete om de har riskfaktorer för smittspridning.

Kontakta smittskyddsläkare om MRSA-bäraren yrkesmässigt hanterar djur.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Nyupptäckta fall remitteras till infektionskliniken för uppföljning. Smittspårning är framför allt aktuell inom vård och omsorg.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • typ av infektion och anledning till undersökning (screening, utredning av sjukdomssymtom etc)
  • sannolikt smittland
  • smittväg
  • om patienten remitterats för uppföljning

Kostnadsfrihet

Eftersom MRSA är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer - MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus)

MRSA i förskolan, Region Jönköpings län

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg, multiresistenta bakterier

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

MRB Provtagning patienter

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

MRB slutenvården - Information till patienter som kontrollodlas

MRB-checklista som patient kan fylla i själv

MRB-checklista, vid inläggning på sjukhus eller upprepade vårdkontakter i öppenvård

MRB-sticka för utskrift

Externa länkar

Sjukdomsinformation om MRSA (Folkhälsomyndigheten)