Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsosamma matvanor

I Region Jönköpings län bedrivs arbete för att främja hälsosamma matvanor på olika sätt och av flera olika aktörer. Sektion folkhälsa har en roll i detta och bidrar på olika sätt i arbetet. Målet med arbetet är att förbättra matvanor som kan leda till bättre hälsa.  Region Jönköpings läns arbete med ohälsosamma matvanor grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor. Det finns tydligt beskrivit i FAKTA och Nationellt kliniskt kunskapsstöd hur arbetet ska utföras. Kostråden grundar sig på Nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelverkets kostråd.