Navigera till sidans huvudinnehåll

Fördjupning till överenskommelsen kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende

Detta är en sammmanställning av länkar till styrande och vägledande dokument för fördjupning till Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Regionen i Jönköpings län. Länkarna fördelas utifrån avsnitten i överenskommelsen.

Inledning

Kommunsamverkan i Jönköpings län

Gemensam värdegrund

Ledningssystem för samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna gällande hälsa, vård och omsorg

Brukarinflytande

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Gemensamt ansvar

Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel om pengar (ANDTS)

ANDTS - förebyggande arbete

Psykosocial behandling

Nationella vård- och insatsprogram

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad Individuell Plan (SIP) - Överenskommelse

Samsjuklighet

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Suicid

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, Folkhälsomyndigheten

Dopning

Dopningsmottagning Beroendecentrum Örebro

Spel om pengar

Behandling av spelmissbruk och spelberoende, Socialstyrelsen

Kommunens ansvar

Tidig upptäckt

Nationella vård- och insatsprogram

Bedömning/Utredning

Nationella vård- och insatsprogram

Psykosocial behandling

Nationella vård- och insatsprogram

Regionens ansvar

Tidig upptäckt

Nationella vård- och insatsprogram

Bedömning/utredning

Missbruk och beroende, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Nationella vård- och insatsprogram

Behandling

Missbruk och beroende, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Psykologisk behandling

Nationella vård- och insatsprogram

Hantering av brister i samverkan

Avvikelsehantering i samverkan

Lokala processer, rutiner och handlingsplaner

Stöd för framtagande av lokala överenskommelser

Checklista för framtagande av lokala överenskommelser