Navigera till sidans huvudinnehåll

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka orsakas av norovirus eller sapovirus (som båda hör till gruppen calicivirus). Symtomen är  illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn.

Vinterkräksjuka är mycket smittsamt och smittade personer utsöndrar stora mängder virus i avföring och kräkningar. Vinterkräksjukevirus är tåliga och kan överleva länge i miljön utanför kroppen. De är inte lika känsliga för sprit som andra smittämnen.

Vinterkräksjuka är inte en anmälningspliktig sjukdom.

Medicinskt omhändertagande

Om misstanke på vinterkräksjuka hos vårdtagare uppstår är det viktigt att agera snabbt för att undvika smittspridning. Vänta inte på svar, om prov för vinterkräksjuka tagits. Tillämpa skärpta hygienrutiner, se över placering av vårdtagare och medvårdtagare och flytta om det behövs. Informera berörd personal.

Se Vårdhygieniska riktlinjer under Regionala riktlinjer och rutiner.

Utbrott i vård och omsorg

Vid utbrott av vinterkräksjuka, d.v.s. när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknat i nära anslutning till varandra, krävs snabba åtgärder för att bryta smittvägar och undvika spridning.

Följ regionens vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka och kontakta smittskydd vårdhygien för rådgivning och stöd.

Vid svårkontrollerad smittspridning kan smittskyddsläkaren sammankalla en utbrottsgrupp med representanter för berörda funktioner för effektivare hantering av utbrottet.

Riktlinjer och rutiner - Regional vård

Vårdhygieniska riktlinjer

Vinterkräksjuka (Calici) – vårdhygieniska riktlinjer för Region Jönköpings län

Vinterkräksjuka (Calici) – Riktlinjer vid utbrott Region Jönköpings län

Överflyttning mellan olika vårdformer - Vinterkräksjuka (Calici)

Informationsmaterial

Vinterkräksjuka - information till besökare 

Vinterkräksjuka - information till vårdtagare 

Vinterkräksjuka - information till vårdtagare med vinterkräksjuka 

Vinterkräksjuka på enheten - Stoppskylt

Riktlinjer och rutiner - Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska riktlinjer, informationsmaterial, checklistor, blanketter

Blanketter

Vinterkräksjuka (Calici) - Registrering av insjuknad personal (RjL1285)

Vinterkräksjuka (Calici) - Registrering av vårdtagare (RjL1286)

Vinterkräksjuka (Calici) - Slutrapport efter utbrott (RjL1082)

Externa länkar

Sjukdomsinformation om calicivirus (Folkhälsomyndigheten) 

Veckorapporter för calicivirus (Folkhälsomyndigheten) 

Vinterkräksjuka i vården – ett kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus (Folkhälsomyndigheten)