Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa - Äldre

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för den äldre målgruppen är viktiga för en bättre folkhälsa och kulturella aktiviteter kan vara en faktor som bidrar till ett hälsosamt åldrande. Forskningar visar att kultur har en stark påverkan på fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa hos äldre. Dessutom främjar det salutogena perspektivet och kan fungera både i sjukvård, rehabilitering och som friskvård i olika slag av hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Dans för Parkinson har under de senaste åren vuxit fram som en alternativ metod för behandling och hälsofrämjande aktivitet vid Parkinsons sjukdom.

Dans för dig med Parkinson

Dans kan vara en utmärkt rehabiliteringsform för personer som har haft en stroke. Hjärnan är plastisk och multimodal träning och stimulans har en stor betydelse för återhämtning efter stroke.

Dans för dig med stroke

Dans kan vara en utmärkt träningsform för personer som har multipel skleros - MS. Dans innehåller många delar som rytm, musik, koordination, kreativitet, social interaktion och kan också bidra till att minska trötthet.

Läs mer om rehabdans för dig med MS

I Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" står att vård och omsorg vid demenssjukdom sker genom ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att personen som lever med demenssjukdom sätts i fokus, inte diagnosen. Personcentrerad vård innebär att man använder olika arbetssätt i syftet att höja livskvalité hos patienter/boenden. Det handlar också om att använda olika bemötandemetoder. En av dessa metoder kan vara musik, sång och dans. Region Jönköpings län erbjuder en inspirationskurs till personal på demensboende och särskilda boenden hur man med enkla medel kan öka välbefinnandet hos den demensdrabbade personen. 

Mer information om Dansens värde för personer med demenssjukdom

Att lyssna på musik är en kulturaktivitet som kan främja både mental och fysisk hälsa. I ”Musik att minnas” kommer deltagarna träffas i studiecirklar och uppleva musik som väcker minnen och kan påverka deras välbefinnandet.

Länk till mer information om Musik att minnas

Idag lever över 130 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar. Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och anpassa sig till minnesproblematik. Demens berör inte bara de som insjuknar utan också deras anhöriga och det finns ett behov av att erbjuda aktiviteter där även anhöriga inkluderas.

Länk till mer information om Möten med minnen

Seniorwebben är ett digitalt verktyg som erbjuder material och resurser inom kultur.

Portalen riktar sig främst till kommunal verksamhet i Jönköpings län och syftet är att erbjuda ett enkelt verktyg för en roligare vardag och ökad livskvalitet. Aktiviteten bidrar till en mer likvärdig och jämlik hälsa.

Portalens målgrupp är personal inom äldreomsorgen, aktiva seniorer eller anhöriga till boenden på ett äldreboende, för de som inte kan ta sig till kulturaktiviteter.

Länk till Seniorwebben