Navigera till sidans huvudinnehåll

Enklare vardag för patienter och medarbetare

Digitalt när det går, fysiskt om det behövs - välj rätt kommunikationsväg till rätt patient i rätt tid

Invånare i Region Jönköpings län förväntar sig att kunna kommunicera med vården digitalt såväl som via telefon eller fysiskt. Vad innebär "Digitalt när det går, fysiskt om det behövs"?
Programmet "Enklare vardag för patienter och medarbetare" finns till för dig och dina kollegor som inspiration, stöd och hjälp i omställningen till digifysiskt arbetssätt. 

Därför behöver vården digitalisera 

Nationellt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar en fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitalisering har stora möjligheter att göra vården både bättre för patienterna och effektivare för samhället i stort. Digitalisering kan effektivisera vården, möjliggöra att arbeta mer preventivt och möta ett ökat vårdbehov utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad.

Målsättning för digitalisering är:

 • Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva.
 • Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.
 • Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat. Med olika e-hälsoverktyg och tjänster ska ledare kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.

Region Jönköpings län

”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” är ett strategiskt dokument som visar den övergripande riktningen för Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsarbete. Riktningen formuleras i sex strategier som konkretiseras i utvecklingsområden. Strategi 3 handlar om Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering.

Planen för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård

Digifysiskt arbetssätt inom vården

Digifysisk vård innebär att digitala verktyg och arbetssätt kompletterar den fysiska vården. Bedömningen ska vid varje tillfälle utgå från det medicinska behovet, patientens önskemål och att vårdens resurser nyttjas effektivt. 

En invånares önskemål inför att möta vården kan variera från situation till situation. Samma person kan ha olika önskemål vid olika tillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att möta vården digitalt, men fysiska möten ska alltid vara möjligt när det behövs. Det vill säga rätt kommunikationsväg till Esther i rätt tid.

Det här är Enklare vardag för patienter och medarbetare

Programmet "Enklare vardag för patienter och medarbetare" ska bidra till ökad användning  av de befintliga e-tjänsterna som erbjuds inom Region Jönköpings län. Sektion e-hälsa och Enklare vardag för patienter och medarbetare erbjuder:

 • Inspiration, stöd och vägledning för verksamheter som vill komma igång med digifysiska arbetssätt och e-tjänster.
 • Hjälp i förändringsarbetet och ge er kunskaper om och hur e-tjänster kan användas av medarbetare och era patienter i er verksamhet.
 • Vår ambition är att verksamheterna och medarbetarna ska känna ägandeskap, vilja och motivation för digifysiska arbetssätt.
 • Vi erbjuder regelbunden möten, uppföljning och föreläsningar/presentationer utefter era behov och önskemål.

Programmet Enklare vardag för patienter och medarbetares mål är:

 • Digitalt när det går, fysiskt om det behövs.
 • Medarbetare och invånare ska få ökat förtroende för digitala arbetssätt.
 • Verksamheterna ska dokumentera på ett resurseffektivt och kvalitetssäkrat sätt.
 • Ökat användande av självservice för patienter.

Kom igång med digifysiskt arbetssätt och kontaktuppgifter

Vill du som verksamhetschef, tillsammans med dina medarbetare, få stöd i att komma igång med "Enklare vardag för patienter och medarbetare". Vi ger er inspiration, förberedelse och förslag på metoder/material som underlättar omställningen av arbetssätt för att öka användningen av våra digitala tjänster/e-tjänster. 
Välkommen att kontakta programmet via:
madeleine.soderstrom@rjl.se
linda.bergstrom@rjl.se 

Förbättringsarbete

Metoder och verktyg kan vara till hjälp i omställningen till digifysiska arbetssätt i er verksamhet. Läs mer om förbättringsarbete: Metoder vid innovation, lärande och förnyelse

Forskning och omvärldsspaning

Professor Katarina Gidlund, Mittuniversitetet, ger konkreta råd till dig som ska leda en förändring. Med hjälp av enkla modeller tydliggör Katarina kloka sätt att förändra på, hur målen kan kommuniceras, och hur du får engagerade medarbetare. Låt dig inspireras genom att se på en eller flera korta filmer av Katarina: Att leda i förändring, Jobba digifysiskt

1177 e-tjänster, meddelande, webbtidbok, formulärtjänst, videosamtal, stöd och behandling 

1177 e-tjänster

Genom 1177:s e-tjänster kan kommunikation mellan vårdpersonal och invånare ske på ett tryggt och säkert sätt. Här kan du läsa om 1177 e-tjänster för invånare, barn och ungdomar samt invånare med skyddad identitet. Här finns också länk till 1177 e-tjänster Riktlinje för Region Jönköpings län: Om 1177 e-tjänsterna

För att aktivera 1177 e-tjänster behöver det först finnas en vårdenhet med samma namn i HSA-katalogen. Minst en, gärna flera personer på enheten behöver utbildas till lokal administratör. Läs om hur ni aktiverar 1177 e-tjänster: Stöd vid införande av 1177 e-tjänster

Bokningsbara tider med Webbtidbok

Med hjälp av Cosmic webbtidbok kan ni som vårdpersonal göra olika typer av vårdtjänster tillgängliga för invånare att kunna boka, avboka och omboka sin tid via 1177. För att möjliggöra denna funktion krävs en konfiguration mellan Cosmic och 1177. Här kan du läsa mer om rekommenderade arbetssätt i Cosmic, hur du tidsätter schemamarkerare, hur du gör schemaläggning av schemamarkörer och utifrån bokningsunderlaget tillåter invånaren att välja tid dvs boka via 1177 och information om omvänd kallelse: Cosmic webbtidbok

Titta gärna på filmen och se när Karin, Elin och Erhan visar flödet för webbtidbok och omvänd kallelse ifrån Cosmic, 1177´s personalverktyg och patientens vy på 1177.

För er som har ett annat system är Cosmic och vill kunna erbjuda bokningsbara tider via webbtidbok och 1177 så kan ni ta kontakt med oss på sektion e-hälsa via Tjänstekatalogen.  

Skicka meddelande via 1177

Via 1177 personalverktyg kan du som vårdpersonal på en mottagning tex skicka information, meddelande om tid, Meddelande om provsvar, frågeformulär till invånare via 1177. För att få skicka meddelande till invånaren måste invånaren ha aktiverat sin inloggning i 1177 och godkänt avisering. Det går också bra att skicka meddelande via 1177 till invånare med skyddad identitet. Här kan du läsa mer om hur gör för att kunna skicka meddelande, skapa mallar och goda exempel från verksamheter: Invånarärende / omvänt ärende / meddelande via 1177

1177 Formulärtjänst

1177 formulärtjänst används för att designa och skicka säkra digitala frågeformulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de kan fylla i via 1177. Här kan du läsa mer om digitala formulär, rekommenderade arbetssätt och information om utbildning i formulärtjänst: 1177 Formulärtjänst

I de fall verksamheten använder 1177 formulärtjänst för att skicka och ta emot digitala frågeformulär finns det rekommenderade arbetssätt. När verksamheten önskar en digital överföring av formulärsvar till Cosmic kan funktionen bifoga fil användas: Rekommenderat arbetssätt - spara formulärsvar som bifogad fil in till Cosmic

Videosamtal med vården

Att genomföra ett videosamtal är tryggt och säkert. Det finns många fördelar med att kunna se patienten i ett videosamtal. Det går bra att vara flera i samtalet såsom ex flera olika professioner, tolk och närstående. Sekretessregler gäller och datatrafiken under ett pågående möte är krypterad. Här kan du läsa om de två plattformarna Cosmic e-besök och Visiba care som används vid videobesök:

Digitala vårdmöten – Lärande Visiba care (begränsad behörighet)

Cosmic eBesök

Stöd och behandling

Det går bra att ge behandling, stöd och utbildning digitalt genom Stöd- och behandlingsprogram. Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Beroende på typ av program kan innehållet bestå av text, film, ljudfiler, övningar och skattningsformulär. Genom tjänsten kan patienten också lämna mätvärden och kommunicera med sin behandlare.

Stöd och behandling - Systeminformation

Information om 1177 Journalen, patientkontrakt och taligenkänning

1177 Journalen

Patienten kan själv läsa sin journal på 1177. Syftet med patientjournalen är bland annat att bidra till en god och säker vård för patienten. Patientjournalen ska vara skriven på svenska och fackuttryck får användas för att uppfylla kraven på tydlighet. Journalen bör vara skriven på lättförståelig svenska så att såväl patienten som den vårdande personalen ska förstå informationen. Här kan du läsa om hur du som vårdgivare formulera journaltext och vad som är viktigt att tänka på: Journalen via nätet - att tänka på vid dokumentation

Åtkomst till journal

Här kan du läsa om hur du som vårdpersonal gör för att tillgängliggöra åtkomst av journalinformation för vårdnadshavare och/eller barn från 13 till och med
15 år. Här kan du också hitta länk till formuläret för att förlänga åtkomst för vårdnadshavare eller tidigarelägga minderårigs åtkomst till journal: Rutin för att förlänga åtkomst för vårdnadshavare samt tidigarelägga minderårigs åtkomst

Taligenkänning (TIK)

TIK är ett arbtesredskap, ett program som använder en röstprofil, en ordbok och en språkmodell för att översätta tal till färdig text. Det innebär att man använder rösten för att skriva journal istället för tangentbordet. Här kan du läsa och se en kort film om Taligenkänning: Taligenkänning (TIK) 

Patientkontrakt

Patientkontraktet syftar till att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Patientkontrakt

Riktlinjer för vårddokumentation

Invånare läser sin journal via 1177 som är en e-tjänst. Därför är det viktigt att vården dokumenterar på ett resurseffektivt och kvalitetssäkrat sätt. Medarbetare inom Region Jönköpings län som dokumenterar rekommenderas att läsa riktinjerna för Vårddokumentation som gäller för Region Jönköpins län.

Syftet med riktlinjerna är att:

 • Stödja strukturerad, ändamålsenlig och enhetlig dokumentation
 • Skapa stöd så att vårddokumentation lätt kan dokumenteras och återfinnas
 • Förbättra verksamhetsuppföljning i syfte att bidra till en likvärdig vård samt kvalitetssäkring av dokumentationen

Riktlinjerna baseras på den gemensamma dokumentationspolicyn för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vårddokumentation - Riktlinjer Region Jönköpings län

Länkar till Utbildning 1177 personalverktyg

Utbildning i 1177 invånarärende / meddelandefunktion

Utbildningen är lämplig för all personal som arbetar inom vården. Vi går igenom de möjligheter som finns i 1177 Personalverktyg för att skicka meddelanden från vården till invånare samt hur man håller igång en dialog. Hur/när/till vad vi kan och inte kan använda meddelandefunktionen.

1177 e-tjänster - utbildning i meddelandefunktion, Lärande- och kompetensportalen

Utbildningen är lämplig för dig som ska bli ny eller redan är 1177 administratör. Utbildningen riktar sig till dem som har, eller ska erhålla den högre behörigheten Lokal Admin i Personalverktyget.

1177 e-tjänster utbildning för lokal administratör, Lärande och kompetensportalen

1177 Kontaktsida och patientinformation 

Kontaktsidorna (kontaktkort) på 1177.se ger invånare och patienter tillgång till kontaktuppgifter, tjänster och öppettider och mycket mer. 
Här kan du läsa mer om kontaktsidor, få tips och se vad som gäller:
Om kontaktsidor på 1177.se-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Det finns riktlinjer för innehåll på 1177.se, till exempel kriterier för regionalt innehåll, bild och film och översättningar. Här kan du också läsa om hur vi förvaltar 1177.se och och hur det går till vid önskemål om nytt innehåll.
1177 - råd om hälsa och vård-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Tips och råd för patientinformation här kan du läsa om vad du kan tänka på och hur du kan göra. Patientinformation-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

Information på 1177 om videosamtal

Inför att patienten ska genomföra ett videomöte med vården kan du som vårdgivare ge patienten information om hur ett videosamtal med vården går till, och vad man ska tänka på:

 • Hänvisa patienten att söka på "videosamtal med vården" i sökfältet på 1177.se
 • Ge skriftlig patientinformation "Telefon" (se ovan)
 • Skicka meddelande till patienten via 1177 personalverktyget med informationslänken Videosamtal med vården, 1177.se

Beställ informationsmaterial om e-tjänster 

Materialet som följer här nedan kan ni kostnadsfritt beställa i Raindance Marknadsplats. För att hitta Marknadsplatsen loggar man in i Raindance och går in på Inköp//Beställ//Marknadsplats.

"Telefon"-  information om 1177 e-tjänster, artikelnummer: 91174900

Beställningar görs kostnadsfritt i Raindance - Marknadsplats. För att hitta Marknadsplatsen loggar man in i Raindance och går in på Inköp//Beställ//Marknadsplats.

"Tänka på vid videosamtal", artikelnummer: 91174600
Att tänka på-lista

"Dörrskylt" - här pågår videosamtal, artikelnummer: 91174700
dörrskyltar

"Visitkort", artikelnummer: 91172600 
Visitkort

Väntrumsfilm och digitala skärmbilder för e-tjänster 1177

Väntrumsfilm 1177 e-tjänster

Om ni har en väntrumsskärm "Smartsign", kan ni hämta väntrumfilmen om
e-tjänster på 1177 i mediabiblioteket, du hittar filmen här: Region Jönköpings Län ❯ 3. 1177 färdiga budskap ❯ Om 1177 .  Välj filmen ”1177se - trygga råd och tjänster_film.mp4”.

Om ni har en annan typ av väntrumsskärm är ni välkomna att höra av er till programmet, se kontaktuppgifter längre upp på sidan under rubriken "Kom igång med Digifysiskt arbetssätt och kontaktuppgifter" .

Digitala skärmbilder till väntrumsskärm

Digitala skärmbilder om e-tjänster på 1177 kan laddas ned och ha som komplement till väntrumsfilmen. Välj vilken skärmbild som du vill ladda ned till er väntrumsskärm i Smartsign.

Regionens utbud av digitala skärmbilder i Portfolio (begränsad behörighet)

Affischer och rollup 1177 e-tjänster

Affischer

Klicka på länkarna för att se vilka affischer som finns som kan vara användbara för att informera om e-tjänster på 1177, hur patienten aktiverar avisering och delning mm.

A3-affischer att ladda ned i Portfolio (begränsad behörighet)

A4-affischer att ladda ned i Portfolio (begränsad behörighet)

Rollup 1177 e-tjänster

Ni kan själva beställa rollup via upphandlat tryckeri och då bekostar er verksamhet den. Är ni intresserade av att beställa en rollup, kontakta programmet, se kontaktuppgifter längre upp på sidan under rubriken "Kom igång med Digifysiskt arbetssätt och kontaktuppgifter".

roll-up

Statistik för 1177 e-tjänster

När du vill veta användningen av e-tjänster för din verksamhet, verksamhetsområde eller för hela Region Jönköpings län når du statistik via Diver: Logga in i Diver
Vill du få fram mer detaljerad information och statistik kan du använda Ineras statistiktjänst: Statistik för Ineras tjänster, Inera 

För att se antal planerade och genomförda videomöten gjorda i specialistsjukvården söker du i Diver. Klicka först på Specialiserad vård och därefter på Digitala vårdbesök. 

Goda exempel

Digital tidbok sparar tid i din vardag

Exempel från vårdcentral:
Jennie arbetar som fysioterapeut på Bra Liv Vetlanda vårdcentral och erbjuder bokningsbara tider för sina patienter via webbtidbok. Klicka på filmen för att ta del av Jennies erfarenheter och tankar kring detta arbetssätt!

Exempel från Endoskopienheten Värnamo sjukhus:
Wiveka, Lisa och Anna berättar om hur de börjat arbeta digifysiskt. Bokningsbara tider via webbtidbok och omvänd kallelse via Cosmic med mer. Klicka på filmen för att ta del av deras erfarenheter och tankar kring detta arbetssätt!

Tidbokningar som görs digitalt för provtagning har ökat stort sedan slutet av förra året. Antalet digitala tidbokningar via 1177.se ökade med över 5400 under årets tre första månader jämfört med 2022.